การแข่งขันโครงงานการจัดทำสื่อภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน (GIS Tool Kits for School) ครั้งที่ 2

1044594_10152150585071265_1489893750_n

สทอภ. จัดการแข่งขันโครงงานการจัดทำสื่อภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน หรือ GIS Tool Kits for School เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะข้อมูลดาวเทียมไทยโชต อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนและการเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานทั้งหมดประมาณ 160 คน โดยผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 จังหวัดกำแพงเพชร  เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง หมากต้องแล่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง พื้นที่ปลูกยางพาราใน ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

รางวัลชมเชย  มีจำนวน 2 รางวัล ได้แก่

โรงเรียนนาวังวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่อง ล่องไปตามน้ำ อำนาจเจริญ

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง การประยุกต์แผนที่ออนไลน์ เพื่อแสดงตำแหน่งและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × three =