กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
Raise Awareness Activity on “AEROSPACE SMART SCHOOL”

กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
(AEROSPACE SMART SCHOOL)
กิจกรรมภายใต้การแข่งขัน GMC2018

โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ "ระดับเยาวชน"
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย มีความก้าวหน้าและการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมีบทบาทอย่างมากในการนำมาประกอบการวางแผน ประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของสถาบันการศึกษา ได้มีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต ดังนั้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนได้มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะการนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ GISTDA จึงได้กิจกรรม Aerospace Smart School ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ด้านการเรียนรู้การพัฒนาและประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษา เพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์แก่ตนเอง ส่งผลให้เกิดการต่อยอดไปถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทยในอนาคต ทั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือสังคมต่อไป ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการทำงานเป็นทีมและรู้จักเสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น และมีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนอย่าง STEM ด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สู่ครูต้นแบบ เพื่อเป็นการกระจายความรู้เยาวชนได้อย่างยั่งยืน
 3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต้นแบบมีการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม/กลุ่มเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งสาธิตการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นอื่นต่อไป

รูปแบบการจัดกิจกรรม

กิจกรรมภายใต้ Aerospace Smart School ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education

โรงเรียนต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมการส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM โดยวิทยากรจาก GISTDA และ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อให้อาจารย์และตัวแทนนักเรียนได้เข้าใจถึงกระบวนเสริมสร้างการเรียนรู้ สิ่งรอบตัวด้วย UAV  การควบคุมบังคับ หลักการประยุกต์ใช้ กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการบินหรือใช้งาน UAV ในประเทศไทย  ตลอดจนการสร้างแผนที่ด้วยข้อมูลที่ได้จาก UAV ผ่านโปรแกรมเฉพาะ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การฝึกอบรมมีกำหนดจัดขึ้น ณ สทอภ.(บางเขน) และศูนย์/สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวน 6 ครั้งทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้ครอบคลุมโรงเรียนต้นแบบจากทั่วประเทศ

2. การส่งเสริมการจัดตั้งชมรมหรือชุมนุม AEROSPACE ในโรงเรียนต้นแบบ

โรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม/กลุ่ม เพื่อการศึกษาและพัฒนาต่อยอดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ภายใต้การสนับสนุนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้อากาศยาน

3. การสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมในชมรมหรือชุมนุม AEROSPACE

โรงเรียนที่มีการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม/กลุ่ม จะได้รับการสนับสนุนสื่อการสอนและองค์ความรู้จาก GISTDA และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ STEM ด้วย UAV พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการจัดทำโครงการเพื่อนำ UAV ไปใช้ในมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาโครงงานเพื่อส่งเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับประเทศต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันโครงงานเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยอากาศยานไร้คนขับ ระดับเยาวช (GMC2018) เป็นต้น

ช่องทางการสนับสนุนกิจกรรมชมรมประกอบด้วย ช่องทางดังต่อไปนี้

 • เว็บไซต์ GISTDA.OR.TH เผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการและความสำเร็จจากกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน กิจกรรม แบบฝึกหัด ตัวอย่างการสอนจากต่างประเทศ และคลิปวีดีโอเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับที่โรงเรียนสามารถนำไปใช้สอนในชมรม / ชุมนุม ได้
 • ระบบ LIVE BROADCAST เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีชื่อเสียงด้านอากาศยานไร้คนขับสู่กลุ่มโรงเรียนต้นแบบ และเปิดโอกาสให้ตอบข้อซักถามโดยตรง สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้และพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ

การสมัครรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ

1. การรับสมัคร โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นแบบ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม พร้อมทั้ง ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์  learn.gistda.or.th/aess และส่งใบสมัครไปยัง สทอภ. และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งดังนี้

 • โรงเรียนในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก ส่งมาที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  • ที่อยู่ : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)(บางเขน) 196 ถนน พหลโยธิน  แขวงลาดยาว          เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
   • โทรศัพท์ : 0-2561-4504-5 ต่อ 431,432 , 098 998 2058
   • โทรสาร : 0-2561-4503
   • อีเมล : contest@gistda.or.th
 • โรงเรียนในเขตภาคตะวันตะวันออก ส่งที่ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
   • โทรศัพท์ : 038 102 328
   • โทรสาร : 038 102 379
 • โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน ส่งที่ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคเหนือ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202
   • โทรศัพท์ : 053 943 580 
   • โทรสาร : 053  943 580
 • โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่งที่ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ : สถานภูมิภาคฯ ภาคเหนือตอนล่าง อาคารมหาธรรมราชา โซน A ห้อง TA 407.3 มหาวิทยาลัยนเรศวร   อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   • โทรศัพท์ : 055 968 707
   • โทรสาร : 055 968 807
 • โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งที่ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ที่อยู่ : ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
   • โทรศัพท์ : 043 202 742 
   • โทรสาร : 043  202 743
 • โรงเรียนในเขตภาคใต้ ส่งที่ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ : ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
   • โทรศัพท์ : 074 286  873 
   • โทรสาร : 074 429 955

2. การคัดเลือก คณะกรรมการแต่ละศูนย์ภูมิภาคฯจะทำการคัดเลือกจำนวน 10 โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบของแต่ละภูมิภาค

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนต้นแบบภูมิภาคละ 10 โรงเรียน ที่ประกอบด้วยครูและนักเรียนที่มีความสนใจและความพร้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ สามารรถใช้เป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
 2. เป็นเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้แสดงออกจิตนาการด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ และสามารถนำผลงานเข้าสู่การแข่งขัน GMC2018 และต่อยอดจนถึงระดับนานาชาติได้
 3. มีการจัดตั้งชมรม Aerospace ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมกับ สทอภ. และศูนย์ภูมิภาคฯ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขในการเรียนรู้