AEROSPACE SMART SCHOOL

กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ "ระดับเยาวชน"
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั่วประเทศ, Drone Academy Thailand และ DevDrone Mapper

เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนากระบวนความคิดของเยาวชนไทย ผ่านกลไลการเรียนรู้ตามความสนใจหรือชมรมในโรงเรียนตามรูปแบบ STEM ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมบุคลากรของประเทศให้พร้อมต่อการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยให้ก้าวไกลในอนาคต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 ว่าด้วยด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือสังคมต่อไป ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการทำงานเป็นทีมและรู้จักเสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น และมีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น
  2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนอย่าง STEM ด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สู่ครูต้นแบบ เพื่อเป็นการกระจายความรู้เยาวชนได้อย่างยั่งยืน
  3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต้นแบบมีการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม/กลุ่มเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งสาธิตการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นอื่นต่อไป

รูปแบบการจัดกิจกรรม

กิจกรรมภายใต้ Aerospace Smart School ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education

โรงเรียนต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมการส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM โดยวิทยากรจาก GISTDA และ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อให้อาจารย์และตัวแทนนักเรียนได้เข้าใจถึงกระบวนเสริมสร้างการเรียนรู้ สิ่งรอบตัวด้วย UAV  การควบคุมบังคับ หลักการประยุกต์ใช้ กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการบินหรือใช้งาน UAV ในประเทศไทย  ตลอดจนการสร้างแผนที่ด้วยข้อมูลที่ได้จาก UAV ผ่านโปรแกรมเฉพาะ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การฝึกอบรมมีกำหนดจัดขึ้น ณ สทอภ.(บางเขน) และศูนย์/สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวน 6 ครั้งทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้ครอบคลุมโรงเรียนต้นแบบจากทั่วประเทศ

2. การส่งเสริมการจัดตั้งชมรมหรือชุมนุม AEROSPACE ในโรงเรียนต้นแบบ

โรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม/กลุ่ม เพื่อการศึกษาและพัฒนาต่อยอดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ภายใต้การสนับสนุนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้อากาศยาน

3. การสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมในชมรมหรือชุมนุม AEROSPACE

โรงเรียนที่มีการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม/กลุ่ม จะได้รับการสนับสนุนสื่อการสอนและองค์ความรู้จาก GISTDA และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ STEM ด้วย UAV พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการจัดทำโครงการเพื่อนำ UAV ไปใช้ในมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาโครงงานเพื่อส่งเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับประเทศต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันโครงงานเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยอากาศยานไร้คนขับ ระดับเยาวช (GMC2018) เป็นต้น

ช่องทางการสนับสนุนกิจกรรมชมรมประกอบด้วย ช่องทางดังต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ GISTDA.OR.TH เผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการและความสำเร็จจากกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน กิจกรรม แบบฝึกหัด ตัวอย่างการสอนจากต่างประเทศ และคลิปวีดีโอเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับที่โรงเรียนสามารถนำไปใช้สอนในชมรม / ชุมนุม ได้
  • ระบบ LIVE BROADCAST เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีชื่อเสียงด้านอากาศยานไร้คนขับสู่กลุ่มโรงเรียนต้นแบบ และเปิดโอกาสให้ตอบข้อซักถามโดยตรง สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้และพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ

การสมัครรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ

1. การรับสมัคร โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นแบบ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม  ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมทั้งรายละเอียดการส่งใบสมัคร ได้ที่ เว็บไซต์  learn.gistda.or.th/aess

2. การคัดเลือก คณะกรรมการแต่ละศูนย์ภูมิภาคฯจะทำการคัดเลือกจำนวน 10 โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบของแต่ละภูมิภาค

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนต้นแบบภูมิภาคละ 10 โรงเรียน ที่ประกอบด้วยครูและนักเรียนที่มีความสนใจและความพร้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ สามารรถใช้เป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
  2. เป็นเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้แสดงออกจิตนาการด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ และสามารถนำผลงานเข้าสู่การแข่งขัน GMC2018 และต่อยอดจนถึงระดับนานาชาติได้
  3. มีการจัดตั้งชมรม Aerospace ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมกับ สทอภ. และศูนย์ภูมิภาคฯ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
  4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขในการเรียนรู้