บทสรุปของมาตรฐาน

มาตรฐานมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ความเป็นมาตรฐานจะทำให้มีความได้เปรียบในแง่ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ การใช้ซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์สะดวกขึ้น

การแลกเปลี่ยนข้อมูลมีทางเลือกมาก มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และเรียนรู้ได้ง่าย การที่มาตรฐานที่มีประโยชน์อย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวาง

มาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง มาตรฐานที่ใช้ได้กับข้อมูลภูมิศาสตร์ มาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ตามปกติแล้วต้องมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ

  • ข้อกำหนดเชิงตรรกะ
  • แบบจำลองข้อมูล
  • วิธีการนำไปปฏิบัติจนได้ผล

มาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จต้องดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องในเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน

การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานนั้นสามารถนำไปใช้งานสองลักษณะคือ (1) การแลกเปลี่ยน(2) การใช้งานร่วมกันได้

ปัจจุบันนี้ วิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนั้นมีความเป็นไปได้ คือ ใช้วิธีการพัฒนาแบบบริษัทที่มีลิขสิทธิ์ การพัฒนาแบบถือเอาตามแนวปฏิบัติของผู้ผลิต และการพัฒนาแบบลงมือทำเป็นทางการ แต่ละวิธีการดำเนินการนั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย อย่างไรก็ตามถ้าเวลาสามารถอำนวยให้ได้ การดำเนินการแบบที่มีการยอมรับและครอบคลุมอย่างกว้างขวางชนิดที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นทางการน่าจะเป็นวิธีการที่นำมาใช้อย่างเป็นทางการ และที่สุดแล้วก็จะถึงการมีความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนามาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ได้มีการทบทวนการทำมาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ได้ทำไปแล้วหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง FIPS-SDTS, ISO/TC 211 และ OGC ตัวอย่างบางอย่างในประเทศเอเชียและแปซิฟิกก็ได้รับการทบทวน ซึ่งมีการดำเนินการ 3 ประการ คือ (1) การปรับเปลี่ยนมาตรฐานต่างประเทศให้เป็นของตนเอง (2) การพัฒนามาตรฐานของชาติ และ (3) การใช้มาตรฐานตามแนวปฏิบัติของผู้ผลิต

 

ที่มา : ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *