คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ที่มา : www.windows2universe.org
ที่มา : www.windows2universe.org

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าทำมุมตั้งฉากกัน (ภาพที่ 1) แบ่งตามความยาวคลื่นที่เรียกว่า ช่วงคลื่น (Band) ตั้งแต่ช่วงคลื่นที่สั้นสุด คือ รังสีคอสมิก (Cosmic rays) มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 10-10 เมตร จนถึงช่วงคลื่นวิทยุที่มีความยาวคลื่นหลายกิโลเมตร สำหรับคุณสมบัติของช่วงคลื่น ประกอบด้วยช่วงคลื่นตามลำดับความยาวดังนี้ รังแกมมา รังสีเอ็กซ์ อัลตราไวโอเลต ช่วงคลื่นตามองเห็น อินฟราเรด ไมโครเวฟ และคลื่นวิทยุ   (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 : ลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic waves)
ภาพที่ 1 : ลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic waves)
ภาพที่ 2 : ช่วงคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ภาพที่ 2 : ช่วงคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ช่วงคลื่นที่ใช้ในประกอบในการรับรู้จากระยะไกล แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

  1. ช่วงคลื่นเชิงแสง (Optical wavelength) อยู่ระหว่าง 0.4-14 ไมโครเมตร สามารถถ่ายภาพและบันทึกภาพด้วยฟิล์มถ่ายรูป และเครื่องรับรู้ ประกอบด้วย ช่วงคลื่นที่มีผลตอบสนองต่อตาของมนุษย์ หรือช่วงคลื่นตามองเห็น (Visible light) อยู่ระหว่าง 0.4-0.7 ไมโครเมตร แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ น้ำเงิน เขียว และแดง ถัดมาเป็นช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (Near infrared) หรืออินฟราเรดสะท้อนซึ่งอยู่ระหว่าง 0.7-3 ไมโครเมตร และอินฟราเรดความร้อน (Thermal infrared) ระหว่าง 3-15 ไมโครเมตร
  2. ช่วงคลื่นไมโครเวฟ อยู่ระหว่าง 1 มิลลิเมตรถึง 1 เมตร โดยช่วงคลื่นในกลุ่มนี้ มักนิยมเรียกหน่วยนับเป็นความถี่ ต่างจากกลุ่มช่วงคลื่นเชิงแสงที่มีหน่วยเป็นความยาวคลื่น ที่รู้จักกันดีก็คือระบบเรดาร์ ซึ่งจะทำการบันทึกข้อมูลในช่วงคลื่นความถี่ระหว่าง 3-12.5 GHz (ความยาวคลื่นระหว่าง 2.4-100 เซนติเมตร) นิยมใช้ตัวอักษรบอกช่วงคลื่น แบ่งเป็นช่วงคลื่นต่างๆ ดังนี้

ช่วงคลื่น K      ความถี่   12.5 – 40   GHz       หรือ ความยาวคลื่น      0.70 – 2.4     เซนติเมตร

ช่วงคลื่น X      ความถี่     8 – 12.5   GHz       หรือ ความยาวคลื่น      2.4 – 3.75    เซนติเมตร

ช่วงคลื่น C      ความถี่       4 – 8       GHz       หรือ ความยาวคลื่น      3.75 – 7.5    เซนติเมตร

ช่วงคลื่น S      ความถี่       2 – 4       GHz       หรือ ความยาวคลื่น         7.5 – 15       เซนติเมตร

ช่วงคลื่น L       ความถี่      1 – 2       GHz       หรือ ความยาวคลื่น          15 – 30       เซนติเมตร

ช่วงคลื่น P       ความถี่ 0.3 – 1           GHz     หรือ ความยาวคลื่น      30 – 100       เซนติเมตร

 

ตาราง : แสดงช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคุณสมบัติ
ตาราง : แสดงช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคุณสมบัติ

คลิปวีดีโอแนะนำ Electromagnetic Spectrum ความยาว 5 นาที

ที่มา : the science channel, NASA

 คลิปวีดีโอแนะนำ Electromagnetic Spectrum ความยาว 32 นาที

ที่มา : the science channel, NASA

ที่มา : หลักสูตรการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียม (Satellite Image Processing)

ตำราเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศศาสตร์  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *