สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (บางเขน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
196 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-4504-5
โทรสาร : 0-2561-4503 
E-mail : learn@gistda.or.th