10 ประเทศอาเซียนร่วมแบ่งปันข้อมูลจากดาวเทียม

417835
ที่มา : au.ibtimes.com

10 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่จะนำระบบตรวจสอบหมอกควันและแบ่งปันข้อมูลดาวเทียมเพื่อช่วยหาจุดเกิดไฟป่า ระบบดังกล่าวได้ใช้งบประมาณในการพัฒนาประมาณ 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 2.5 ล้านบาท และมีแผนจะเริ่มดำเนินการในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และประเทศไทย ซึ่งการทำงานของระบบนี้จะใช้ข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนที่สัมปทานเพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มพื้นที่การเกิดไฟป่า และค้นหาจุดเกิดไฟป่า อีกทั้งระบบยังสามารถระบุตัวผู้กระทำผิดได้อีกด้วย

smog
ที่มา : uk.reuters.com

ที่มา : Geospatial world

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 20 =