การประปานครหลวง

World from space banner

water_web
ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต รายละเอียดภาพ 2 เมตร บันทึกภาพวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดกิจการโดยมีชื่อเรียกครั้งนั้นว่า การประปากรุงเทพฯ (ปัจจุบัน คือ การประปานครหลวง) โดยมีพระราชดำรัสให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำที่สะอาดของกิจการประปาตอนหนึ่งว่า

…ท่านทั้งหลายที่ได้ช่วยเราทำการอันนี้ให้สำเร็จไปได้ ควรรู้สึกปลื้มใจว่า ได้ทำการอันเป็นประโยชน์และ กุศลอย่างยิ่ง เพราะน้ำซึ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ใครๆย่อมรู้อยู่แล้วทั้งในโบราณและบัดนี้ว่า เป็นของจำเป็นเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขสำหรับป้องกันโรคอันตรายของมนุษย์ น้ำใสสะอาดย่อมเป็นเครื่องบำบัดโรคได้ดีกว่าโอสถหรือเภสัชทั้งหลาย…

การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากจะเป็นยุคแห่งการพัฒนาความเจริญแล้ว ยังเริ่มต้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอีกด้วยเนื่องจากในสมัยนั้นราษฎรได้อาศัยน้ำฝนหรือน้ำในแม่น้ำลำคลอง ใช้ในการอุปโภคและบริโภคในบางฤดูน้ำจะกร่อยและสกปรก บางครั้งมีอหิวาตกโรคระบาดประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงทานขึ้นที่ข้างพระบรมมหาราชวังเพื่อแจกอาหารและน้ำที่สะอาดให้ประชาชนได้ดื่มกินและหลังจากที่ได้ตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้นแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2448 จึงมีพระราชดำริให้กรมสุขาภิบาลดำเนินการสำรวจหาวิธีการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับประชาชนในพระนคร ซึ่ง เดอ ลาโรเตียร์ เป็นวิศวกรชาวฝรั่งเศสที่เข้ามารับราชการเป็นช่างสุขาภิบาลในสมัยนั้น ได้เสนอให้เอาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่น้ำเค็มเข้าไม่ถึงมาใช้ เพราะสะดวกและไม่ต้องลงทุนมาก ในที่สุดจึงร่วมมือกับกรมคลองพิจารณาขุดคลองรับน้ำจากเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี นำน้ำมาใช้ในพระนครตามแบบอย่างที่สมควรแก่ภูมิประเทศ กิจการที่นำน้ำมาใช้ในพระนครนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เรียกตามภาษาสันสกฤตว่า “การประปา

ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ทางด้านทิศตะวันออกของการประปานครหลวง คือ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และทางด้านทิศตะวันตกอยู่ติดกับถนนประชาชื่นและคลองประปา ลักษณะของคลองประปาเป็นแนวเส้นตรงเกิดจากการขุดโดยฝีมือของมนุษย์ ซึ่งน้ำที่ไหลมาสู่คลองประปามาจากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณภายในการประปานครหลวงจะเห็นรูปร่างที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมและวงกลมเรียงรายอย่างเป็นระเบียบซึ่งเป็นบ่อกรองน้ำ หรือถังเก็บน้ำ  ที่จะผ่านขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตน้ำประปา

ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.mwa.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *