เนินทรายเคลื่อนที่ได้

World from space banner

ภาพถ่ายจากสถานีอวกาศนานาชาติ บันทึกภาพวันที่ 6 มกราคม 2556

ปกติแล้วข้อมูลจากดาวเทียมบริเวณทะเลทรายซาฮาร่ามักจะปรากฏแต่เนินทราย (sand dune) ให้เราเห็นกัน แต่สำหรับภาพนี้ ปรากฏเนินทรายรูปร่างคล้ายเขาสัตว์(barchan dune) อยู่กลางช่องแคบหรือในกรอบสีขาว หรือภาพขยาย  ทิศทางที่ปลายแหลมของเนินทรายชี้บ่งบอกถึงทิศทางที่เนินทรายเคลื่อนที่ตามทิศทางของกระแสลม

ภาพบน : ภาพจากโปรแกรม Google Earth บันทึกภาพปี พ.ศ.2546
ภาพล่าง : ภาพถ่ายจากสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station หรือ ISS)บันทึกภาพวันที่ 6 มกราคม 2556 

จากการเปรียบเทียบภาพที่บันทึกในช่วงเวลาที่ต่างกันคือ ภาพถ่ายจากสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station หรือ ISS)บันทึกภาพวันที่ 6 มกราคม 2556 และภาพจากโปรแกรม Google Earth บันทึกภาพปี พ.ศ.2546 ทำให้ทราบว่า เนินทรายค่อยๆเคลื่อนที่ไปในทิศตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากรูปร่างและขนาดของเนินทรายขนาดใหญ่มักจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจึงทำให้เราสามารถระบุตำแหน่งของเนินทรายได้ถูกต้อง ดังปรากฏในภาพมีเนินทรายขนาดใหญ่ 5 เนิน ที่มีการเคลื่อนที่อย่างชัดเจน โดย เนินทรายหมายเลข 1 ถึง 5 มีระยะทางการเคลื่อนที่ดังนี้ 316 เมตร, 275 เมตร, 405 เมตร, 318 เมตร และ 381 เมตร ตามลำดับ เนินทรายหมายเลข 3 และหมายเลข 5 เคลื่อนที่ได้ไกลที่สุดเนื่องจากมีขนาดเล็กที่สุด แต่สุดท้ายแล้วจะถูกกลืนรวมกับเนินทรายขนาดใหญ่ในอนาคตและเราไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของเนินทรายขนาดเล็กในระยะยาวได้เนื่องจากหากเนินทรายเคลื่อนที่สู่เขตภูเขาแล้ว เนินทรายนั้นๆก็จะหายไปในที่สุด

เทคโนโลยีติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่บนผิวโลกกำลังได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นในแต่ละปีนับตั้งแต่ที่เราเริ่มส่งมนุษย์และดาวเทียมสู่ห้วงอวกาศ ข้อมูลที่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักภูมิสารสนเทศที่จะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยข้อมูลหรือภาพถ่ายจากดาวเทียม เช่น พายุทะเลทรายมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับทางหลวงหรือเมืองที่อยู่ตามขอบของเขตทะเลทรายซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่างๆตามมา นอกจากภาพจะชี้ให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาได้แล้วยังสามารถคาดเดาผลที่จะเกิดในอนาคตและวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย นับเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญยิ่งอีกเทคโนโลยีหนึ่ง

ที่มา : earthobservatory.nasa.gov/

แปลโดย จักรพงษ์ ทะวะละ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 3 =