ภูเขาไฟโมโมทอมโบในนิการากัว เป็นครั้งแรกในรอบ 110 ปี

World from space banner

momotombo_ali_2015338_swir

False color shortwave infrared
Large false color shortwave infrared image (809 KB, JPEG, 1401×1402) 
acquired December 4, 2015  download 
 False color shortwave infrared GeoTIFF file (3 MB, TIFF, 1401×1402) 
acquired December 4, 2015  download
momotombo_ali_2015338
Natural color
Large natural color image (6 MB, JPEG, 4200×4200)   
acquired December 4, 2015  download 
natural color GeoTIFF file (25 MB, TIFF, 4200×4200)  
acquired December 4, 2015  download 

ภูเขาไฟโมโมทอมโบในนิการากัว เป็นครั้งแรกในรอบ 110 ปี โดยดาวเทียม  Earth Observing-1 (EO-1) ได้บันทึกภาพการปะทุและลาวาหลากของภูเขาไฟไว้ได้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ภาพสีผสมเท็จด้านบนทำให้เห็นพื้นที่ที่ลาวาไหลได้อย่างชัดเจนในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ภาพสีผสมจริงด้านล่างซูมเข้าไปทำให้เห็นภูเขาไฟใกล้ยิ่งขึ้น และเห็นแนวควันภูเขาไฟถูกพัดไปทางทิศตะวันตะตกเฉียงใต้และทิ้งเถ้าภูเขาไฟในชุมชนใกล้ๆ จากบันทึกภูเขาไฟโมโมทอมโบปะทุครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2448

ที่มา : http://earthobservatory.nasa.gov/