การสร้างกราฟ (Graphs) ใน ArcMap

การสร้างกราฟบนโปรแกรม ArcMap ไม่ใช่เรื่องยาก ขอให้มี Shapefile หรือ Table ก็สามารถที่จะสร้างกราฟได้ที่คำสั่ง View –> Graphs –> Create Graph…

Create Graph

ซึ่งก็จะสามารถเลือกรูปแบบกราฟ การกำหนดค่าการนำเสนอแกน X และ แกน Y เหมือนที่ทำในโปรแกรม Excel ก็จะได้กราฟแสดงขึ้นมาตามต้องการ

Graph

แต่บางครั้งข้อมูล Shapefile ที่มี ก็ไม่ได้เอื้ออำนวยให้สามารถจะนำเสนอกราฟตามที่ต้องการได้ ซึ่งจะต้องทำการจัดเตรียมข้อมูล Shapefile ให้เสร็จเรียบร้อยตามสิ่งที่จะนำเสนอก่อน ยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้ 1 โฟลเดอร์ มี 4 Shapefile แต่ละ Shapefile มีชื่อที่บอกวันที่ เวลา และสถานที่ไว้ ซึ่งวันที่และสถานที่จะเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่ เวลา (ถ้าสังเกตดู เราจะพบว่าข้อมูลจริงๆ น่าจะประกอบไปด้วย 1 โฟลเดอร์ = 1 วัน และมี 24 Shapefile = 24 ชั่วโมง ซึ่งการทำงานกับข้อมูลปริมาณมากและมีรูปแบบใกล้เคียงกัน น่าจะนำ iterator ใน Model Builder มาประยุกต์ใช้ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน)

data

และภายในแต่ละ Shapefile มีตำแหน่ง Point และ โครงสร้างของ Attribute เหมือนกัน

Shapefile

การนำเสนอกราฟที่ต้องการคือ เลือกแต่ละ Point ที่ต้องการ และให้แสดงค่าฟิลด์ที่ต้องการ (ในที่นี้เลือกฟิลด์ Velocity) ใน แกน Y ส่วนแกน X ให้เป็น เวลา

Result 1

Result 2

วิธีการเตรียมข้อมูล Shapefile ในที่นี้ก็คือ ในแต่ละ Shapefile สร้างฟิลด์ขึ้นมาใหม่ 2 ฟิลด์ ชื่อว่า File_Name และ Time หลังจากนั้นใส่ชื่อ Shapefile และ เวลา เข้าไป สุดท้ายก็ Merge ทุก Shapefile เข้าด้วยกัน และนำมาสร้างกราฟตามต้องการ (คำสั่ง View –> Graphs –> Create Graph…)

1. ใช้ Model Builder สร้าง iterator และเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บ Shapefile ในที่นี้เลือก D:\test\data เพื่อให้ทำงานแต่ละ Shapefile ที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นจนครบทั้งหมด

Iterator

Select Folder

2. Add Field ขึ้นมาใหม่ 2 ฟิลด์ ชื่อว่า File_Name และ Time

Add 2 Fields

3. Field Calculate ชื่อ Shapefile และ เวลา

Calculate Field

ใส่ชื่อ Shapefile
Shapefile Name

ใส่เวลา โดยคำนวณจากชื่อ Shapefile
Time

4. Run Model Builder

5. แต่ละ Shapefile ในโฟลเดอร์ data จะมี 2 ฟิลด์และข้อมูล เพิ่มเข้ามา

Time 0000

Time 0100

6. ใช้คำสั่ง Merge ทุก Shapefile เข้าด้วยกัน

Merge

7. สร้างกราฟ โดยใช้คำสั่ง View –> Graphs –> Create Graph… และกำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการ (สีแดง)

Graph

8. สามารถสร้างกราฟได้หลายกราฟจาก Create Graph… และสามารถบริหารจัดการแต่ละกราฟได้จาก Manage Graphs…

Graphs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =