การจัดทำแผนที่จำนวนมากแบบอัตโนมัติบนโปรแกรม ArcMap 2010

ปกติแล้วการจัดทำแผนที่จะทำได้ทีละ 1 แผ่น ซึ่งจะมีองค์ประกอบทุกอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ผู้จัดทำต้องการ ในที่นี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนข้อมูลและส่วนองค์ประกอบแผนที่ ในส่วนของข้อมูลจะเป็นชั้นข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอในแผนที่ เช่น ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ชั้นข้อมูลถนน ทางน้ำ ตำแหน่งสถานที่สำคัญ เส้นชั้นความสูง เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการกำหนดขนาด สี ตำแหน่ง และรูปแบบของข้อมูลและตัวหนังสือ ที่สื่อความหมายและมีความสวยงาม อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนขององค์ประกอบแผนที่ ซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้รู้ว่าแผนที่นี้ มีชื่อว่าอะไร หน่วยงานไหนเป็นผู้จัดทำ มีระบบพิกัดแบบไหน มีมาตราส่วนเท่าไร มีเส้นโครงแผนที่อะไร พื้นหลักฐานอ้างอิงอะไร ทิศเหนือหันไปทิศทางไหน และพื้นที่นำเสนอในแผนที่อยู่ตรงบริเวณไหนของตำบล อำเภอ จังหวัด หรือประเทศ ซึ่งการทำแผนที่ที่มีทั้ง 2 ส่วนนี้แล้ว จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและนำแผนที่ไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย

อย่างที่ได้เกริ่นไว้แต่แรก สุดท้ายแล้วแผนที่ที่ทำขึ้นมาก็จะได้ 1 แผ่น บางคนอาจจะถนัดที่จะสร้างต้นแบบแผนที่ หรือ Template เพื่อนำมาใช้งานในภายหลัง แต่ข้อมูลหลายอย่างในแผนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องทำการแก้ไขและบันทึกไฟล์ เพื่อส่งออกเป็นไฟล์ภาพทุกครั้ง ถ้าหากว่าการจะได้แผนที่แผ่นใหม่ จะต้องทำการแก้ไขข้อมูลจากแผนที่แผ่นเดิม จำนวน 6 ที่ ได้แก่ เปลี่ยนชื่อแผนที่ เลื่อนข้อมูลในแผนที่ให้เป็นพื้นที่ใหม่ เปลี่ยนมาตราส่วน เปลี่ยนการแสดงผลภาพรวมแผนที่ เปลี่ยนตัวเลขจำนวนนับแผ่นแผนที่ และทำการบันทึกแผนที่ ซึ่งเป็นการทำงานที่ซ้ำๆ กัน กว่าจะได้แผนที่แต่ละแผ่นก็ต้องใช้เวลาและสมาธิในการจัดทำ ถ้าแผนที่ที่ต้องการจัดทำมีจำนวนไม่มาก คือ 5 – 10 แผ่น ก็ไม่ใช่ปัญหาสามารถทำแบบนี้ได้เลย แต่ถ้าจำนวนแผนที่เป็น 500 – 1,000 แผ่น เราจะต้องเสียเวลามานั่งทำแบบนี้หรือไม่

ในโปรแกรม ArcMap 2010 มีคำสั่งในการจัดทำแผนที่แบบอัตโนมัติที่เรียกว่า Data Driven Pages

2 3 13 15 19 25

ดูรายละเอียดการจัดทำแผนที่จำนวนมากแบบอันโนมัติบนโปรแกรม ArcMap 2010 ได้ที่นี้ครับ

 

ที่มา : gi4u.wordpress.com

 

Posted in GIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six − 2 =