ข้อสังเกตการ Export Map ใน ArcMap

การทำแผนที่ใน ArcMap ปกติแล้วจะสามารถส่งออกเป็นไฟล์นามสกุลภาพต่างๆ ได้ไม่มีปัญหาอะไร ไม่ว่าจะเป็น *.tif, *.jpg, *.png, *.pdf, หรือ *.bmp

แต่ช่วงหลังมานี้การส่งออกไปเป็น *.jpg และ *.png จะสังเกตเห็นว่า Background ที่ปกติ Default เป็นสีขาว (RGB : 255 255 255) จะแสดงออกเป็นสีเทานิดๆ (RGB : 240 240 240)

ส่วน *.tif, *.pdf, และ *.bmp จะเป็นสีขาวปกติ (RGB : 255 255 255) ทุก DPI ที่มีการส่งออก

Background สีขาว ปกติ *.tif, *.pdf, และ *.bmp (RGB : 255 255 255)

160_1

Background สีเทา ไม่ปกติ *.jpg และ *.png (RGB : 240 240 240)

160_2

อีกกรณีหนึ่งที่เจอเวลาส่งออกแผนที่เช่นเดียวกัน ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบในแผนที่ถูกดึงมาจาก Web Map Service หรือ Proxy Server โดยเฉพาะข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ ที่เวลาส่งออกแผนที่แล้ว ข้อมูลภาพถ่ายฯ ไม่ติดออกมาด้วย

160_3

วิธีการแก้ไข ก็คือ ให้ปรับลดขนาด DPI ลง เช่น จากเดิมกำหนดไว้ 300 DPI ปรับให้เหลือ 200 DPI หรือ 150 DPI และส่งออกแผนที่ใหม่ ก็จะสามารถแสดงข้อมูลภาพถ่ายฯ ได้ตามปกติ

 

ที่มา : gi4u.wordpress.com

Posted in GIS