การทำ Overview map

ตัวอย่างของ Overview map

01

วันนี้จึงมีวิธีการมานำเสนอคือ การใช้ extension ที่ชื่อ image boundary ซึ่งเป็น extension ของ software QGIS

อันดับแรกที่ต้องมีคือ software QGIS  เป็น free software ใครไม่มีก็หามาลงให้เรียบร้อย วิธีการใช้งานคือ เปิด QGIS ขึ้นมา ให้ไปที่ menu bar > Plugins > Fetch Python Plugins ใน Tab Plugins ให้ seach ชื่อ Image Boundary จากนั้น install ซะ

02

การใช้งานก็เลือกไปที่ image boundary  จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา

03

04

การใช้งาน
– ใช้ Option filter เพื่อระบุ file ภาพ raster ที่ต้องการแปลงได้ ตัวอย่างผม save file ภาพ เป็นนามสกุล tiff เลือกที่ GeoTIFF
– เลือกสัญลักษณ์รูป folder เพื่อเลือก path ที่เก็บ file ภาพ จากนั้น software จะอ่านข้อมูล file ภาพเข้ามา ข้อดีก็คือตัว extension สามารถอ่านข้อมูลใน subdirectories ได้ซึ่งสะดวกมาก หากไม่ต้องการอ่านข้อมูลใน subdirectories ให้เอาเครื่องหมายกากบาทออก
– เมื่ออ่านข้อมูลภาพเข้ามาแล้วจะมี list รายชื่อ file และรายละเอียดของภาพแต่ละภาพมีระบบพิกัด รายละเอียดจุดภาพ ขนาดภาพเท่าไร

05 06

ที่ Processing of Image  มี่ option ให้เลือก คือ Extent และ Valid pixels ความแตกต่างคือ ดูตัวอย่างประกอบ ถ้าเลือกExtent จะได้ polygon vector มุมสีม่วง หากเลือก Valid pixels จะได้มุมสีเขียว ซึ่งเป็นพิกัดของมุมภาพจริง แต่จะใช้เวลาคำนวณนานกว่า ซึ่งไม่จำเป็นเราต้องการความรวดเร็ว เลือกแค่  Extent

0708

Click > Process images   Software จะทำการประมวลผลข้อมูล เมื่อประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากนั้น software จะให้สร้างชั้นข้อมูล Vector เลือก save เป็น shape file เนื่องจากต้องนำไปใช้ต่อ

สามารถ save เป็นนามสกุล Kml file (.kml) ซึ่งใช้เปิดกับ google earth ได้

เนื่องจากเราต้องการแค่ จุดตำแหน่งภาพ จึงต้องนำ polygon layer ที่ได้มาสร้างเป็น point layer ใช้คำสั่ง หา Centroid  ของพื้นที่ ใน QGIS ไปที่ menu bar > Vector > Geometry Tools > Polygon Centroids เลือก Input (Polygon layer) ตั้งชื่อ Output ผลลัพธ์เป็น Point Layer เสร็จเรียบร้อย

09

 

ที่มา : geo2ass.wordpress.com

Posted in GIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × five =