วิธีแก้ปัญหาเมื่อลง Plug-in Photo2Shape บน QGIS ไม่ได้

ปลั๊กอินที่มีชื่อว่า Photo2Shape เป็นปลั๊กอินเกี่ยวกับ Geotag คือ การฝังค่าพิกัดให้ติดไปกับรูปภาพที่ถ่ายจากมือถือ โดยปลักอินตัวนี้ก็จะเรียกเอาค่าพิกัดที่อยู่ในรูปนั้นมาทำเป็นข้อมูล Shapefile ซึ่งมีประโยชน์ในงานออกพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามต่างๆ เป็นอย่างมาก เหมาะกับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GPS

1

2

วิธีการคือ

1. ขั้นแรกให้ไปโหลด exifread มาก่อน โดยไปที่ https://pypi.python.org/pypi/ExifRead เลือกไฟล์ที่ชื่อ ExifRead-2.1.1.tar.gz

3

2. ทำการแตกไฟล์ zip (ExifRead-2.1.1.tar.gz) แล้วให้ Copy Folder ที่ชื่อว่า exifread ไปไว้ที่ C:\Program Files\QGIS Wien\apps\Python27\Lib\site-packages

4

5

3. จากนั้นเปิดโปรแกรม QGIS และกลับไปติดตั้ง ปลั๊กอิน Photo2Shape ใหม่อีกครั้ง

6

7

4. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คำสั่งของ Photo2Shape จะปรากฏที่ Tab เครื่องมือ Vector
Vector >> Photo2Shape  >> Photo2Shape

8

5. ทำการ Browse ไฟล์ไปหา Folder ที่ทำการเก็บรูปภาพ

6. ตั้งชื่อ Output ของ Shapefile ใหม่ เพื่อแปลงข้อมูลค่าพิกัดที่ฝังในรูปให้เป็นจุดตำแหน่ง

7. ติ๊กเครื่องหมาย Append to existing file ออกด้วย แล้วกด OK

9

8. จะปรากฏจุดตำแหน่งของรูปภาพที่เราทำการถ่ายภาพขึ้นมา ดังรูป

10

บทความโดย

ธัญลักษณ์  เอี่ยมณรงค์ฤทธิ์ นักวิชาการเผยแพร่
อาทิตย์ สมวาที นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Reference
http://gis.stackexchange.com
http://nu-gis.blogspot.com

Posted in GIS