การหาจุดกึ่งกลางของ Polygon บน QGIS

กรณีที่ต้องการหาค่าพิกัดของแปลงหรือค่าพิกัดของพื้นที่รูปปิด วิธีการ คือ ต้องสร้างจุดให้กับแปลงนั้นๆ ก่อน โดยเลือกที่จุดกึ่งกลางของแปลง เครื่องมือที่ใช้ คือ Vector >> Geometry Tools >> Polygon Centroids

Polygon Centroids 1

บันทึกข้อมูล ตั้งชื่อว่า Point

Polygon Centroids 2

เลือกระบบพิกัด ให้แก่ข้อมูล

Polygon Centroids 3

จะได้จุดกึ่งกลางของพื้นที่แปลงแต่ละแปลง จากนั้นก็ทำการดึงค่าพิกัดโดยเพิ่มข้อมูลตารางมาใหม่ 2 คอลัมน์ เพื่อเก็บค่า X และ Y

Polygon Centroids 4

เปิดตารางของชั้นข้อมูล Point

Polygon Centroids 5

กดที่เครื่องหมายรูปดินสอเพื่อทำการแก้ไขตาราง

Polygon Centroids 6

ทำการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ 2 คอลัมน์ สำหรับเก็บค่าพิกัด X และ Y

Polygon Centroids 6

กำหนดค่าตามตาราง

Polygon Centroids 7Polygon Centroids 8

คลิกที่ปุ่มเครื่องคิดเลขเพื่อทำการใส่รายละเอียดลงในคอลัมน์ X และ Y

Polygon Centroids 6

  1. คลิกกากบาทที่ Update existing field
  2. เลือกคอลัมน์ที่จะใส่ค่า คือ X
  3. ช่อง Functions เลือก Geometry แล้วทำการ Double Click ค่า $x ค่าจะไปปรากฏที่ช่องทางด้านซ้ายมือ
  4. กด OK (ค่าพิกัด Y ก็ทำเช่นเดียวกัน แต่เปลี่ยน ข้อ 2 เป็น Y และ ข้อ 3 คลิกที่ $y)

Polygon Centroids 91

Polygon Centroids 10

เมื่อดูที่ตารางของชั้นข้อมูลจะพบว่ามีค่าพิกัด X,Y ปรากฎอยู่แล้ว

Polygon Centroids 11

Posted in GIS