ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data – มาตรฐานความถูกต้องเชิงตำแหน่งของ ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลข

ย้อนกลับไปที่ Standard version 1990 ที่วางแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้องเชิงตำแหน่งสำหรับการทำแผนที่มาตราส่วนใหญ่ เพียงอย่างเดียว แต่ ใน version ใหม่นี้ได้ปรับปรุงในหลายส่วนเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้แทน Version 1990  เช่น ข้อมูลการทำ Aerial Triangulation and INS-bases Sensor (Inertial Navigation System-bases), Accuracy ของ Ground Control Point ที่ใช้สำหรับ การทำ AT, Accuracy ของ Lidar และ IFSAR (Interferometric synthetic aperture radar) (ใน ASPRS 1990 ไม่ได้พูดถึงข้อมูล Lidar แต่มี ASPRS Guidelines, Vertical Accuracy Reporting for Lidar Data (2004) ซึ่งนำมารวมใน Version นี้ด้วย
ผมจะเขียนเฉพาะเรื่องความถูกต้องเชิงตำแหน่งทางราบที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ  ส่วนอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ ผมจะนำมาเขียนแยกเป็นส่วนๆ ไป เพื่อไม่ให้เนื้อหามันกระจัดกระจายเกินไปอันดับแรกต้องเขียนถึง checkpoint ที่เปลี่ยนไปโดยจะมีเรื่องขนาดพื้นที่ของงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

2016-03-14_14-32-18

โดยในขนาดพื้นที่เริ่มต้นที่ น้อยกว่า 500 ตร.กม. จะใช้ Checkpoint อย่างต่ำที่ 20 จุด และทุกๆ ขนาดพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 250 ตร.กม. จะใช้ checkpoint เพิ่มขึ้น 5 จุด โดยการกระจายจะใช้วิธีการเช่นเดิมคือ ระยะห่างแต่ละจุดประมาณ 1 ใน 10 ของ เส้นทะแยงมุมของภาพ และ มีจุดอยู่ อย่างน้อย 20% ในแต่ละ quadrant รวมถึงการกระจายของจุดนี้ให้คำนึงถึงลักษณะของประเภทสิ่งปกคลุมดิน ด้วย โดยให้หนาแน่นบริเวณพื้นที่ที่สำคัญ และ ประปรายในบริเวณที่ไม่สำคัญ ส่วนวิธีการคำนวณก็เช่นเดียวกับ version 1990 (หาอ่านย้อนของเก่าได้)  

การจะบอกความแม่นยำใช้การเรียกตามคลาสความถูกต้องของชั้นข้อมูลที่ผลิตได้

2016-03-14_14-18-51

2016-03-14_14-19-38

แตกต่างจากของเดิมที่เรียกตามแบบ map scale และ class 1, class 2  ตามรูป

2016-03-14_14-21-58

ส่วนในการผลิตภาพ Ortho ได้กำหนด ค่า RMSEx และ RMSEy ที่เหมาะสมในการผลิตภาพ Ortho ที่ pixel sizes เท่าไหร่ รวมถึงนำไปใช้ทำอะไรไว้ด้วย

2016-03-14_14-21-25

เปรียบเทียบกับของปี 1990

2016-03-14_14-41-55

โพสต์นี้ไม่มีเรื่องคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องเท่าไหร่ เนื่องจากวิธีการคำนวณก็ใช้วิธีการแบบปี 1990

ที่มา : geo2ass.wordpress.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =