การผสมสีข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8

landsat8-first-photos-diagram

ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 ได้เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งผลลัพท์ของข้อมูลก็เป็นที่น่าพึงพอใจ แต่สำหรับผู้ที่ได้ทดลองใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 มาแล้วจะพบว่า ลำดับของช่วงคลื่น (Band) จะแตกต่างจากดาวเทียม Landsat ดวงอื่นๆ อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น แบนด์ 4:3:2 สำหรับดาวเทียม Landsat 7 และ Landsat 5 ซึ่งพืชพรรณจะปรากฏเป็นสีแดงหรือที่เรียกว่าภาพ Color infrared (CIR) แต่สำหรับดาวเทียม Landsat 8 แล้วต้องใช้แบนด์ 5:4:3 เพื่อให้ได้ภาพลักษณะเดียวกัน

Landsat8-001

 

ตารางสรุปการผสมสี (Band combination: RGB) ของข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 สำหรับงานด้านต่างๆ

Landsat8-002

ตารางเปรียบเทียบกันให้เห็นถึงช่วงคลื่นของ Landsat 7 และ Landsat 8

Landsat8-003

กราฟด้านล่างเปรียบเทียบให้เห็นถึงความยาวช่วงคลื่นของดาวเทียม Landsat 7 (แถวล่าง) และ ดาวเทียม Landsat 8 (แถวล่าง) ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการผสมสีข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 เพื่อใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน

L8_band_combos_b

ที่มา : http://blogs.esri.com และ http://landsat.usgs.gov

แปลโดย : จักรพงษ์ ทะวะละ