ข้อมูลในการทำภาพถ่ายแบบออร์โท

การทำงานทางด้านภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลภาพถ่ายต่างๆ จำเป็นจะต้องมีการทำภาพให้มีค่าพิกัด ไม่ว่าจะเป็นแบบ UTM หรือ Geo ซึ่งจะทำให้ข้อมูลภาพมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นในการนำมาซ้อนทับร่วมกับชั้นข้อมูลต่างๆ หรือทำการสร้างชั้นข้อมูลขึ้นมาใหม่ การกำหนดค่าพิกัดให้กับข้อมูลภาพ ถ้ากำหนดค่าใน 2 แกน คือ x และ y จะเรียกว่าการทำ Rectify นิยมใช้ทำในการแปลตีความภาพถ่าย ที่ไม่ต้องการความถูกต้องเชิงตำแหน่งมาก เพียงแต่ให้สามารถซ้อนทับกันได้ในข้อมูลภาพที่มีพื้นที่เดียวกันแต่ช่วงเวลาแตกต่างกัน ข้อมูลที่ใช้อ้างอิง ได้แก่ แผนที่สภาพภูมิประเทศ 1:50,000 ข้อมูลภาพถ่าย เส้นทางคมนาคม หรือที่เรียกกันว่าเป็น image to image และ image to map registration

ส่วนการกำหนดค่าใน 3 แกน คือ x, y, และ z จะเรียกว่าการทำ Ortho Rectification นิยมใช้ในการรังวัด การทำแผนที่มาตราส่วนใหญ่ เช่น 1:4,000 1:1,000 ซึ่งจะให้ความถูกต้องเชิงตำแหน่งมาก (ปกติจะกำหนดไว้ที่น้อยกว่า 1 pixel ขึ้นอยู่กับ Resolution ของภาพถ่าย) ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงก็จะเหมือนกับแบบ 2 แกน แต่จะเพิ่มข้อมูลระดับความสูงภูมิประเทศเชิงเลข หรือ DEM เข้ามา เพื่อทำการปรับแก้ความบิดเบี้ยวของสภาพภูมิประเทศ นอกจากนั้นยังจะต้องมีการเลือกใช้ Geometric Model ให้ตรงตามชุดข้อมูลที่จะทำเป็นภาพถ่ายออร์โทด้วย

ชุดข้อมูลของการทำภาพถ่ายแบบออร์โท

ชุดที่ 1
ภาพถ่าย Level 1A + *GCP* + **DEM + Geometric Model(Orbital Pushbroom)

pic1

ชุดที่ 2
ภาพถ่าย Level 1A + ***RPC + **DEM + Geometric Model(Rational Function)

pic2

*GCP ได้มาจาก
1. การเก็บค่าพิกัดจากเครื่อง GPS แบบสำรวจ ปกติจะใช้แบบ Fast Static + การปรับแก้โครงข่ายสามเหลี่ยม
ค่าที่ได้จากการปรับแก้จะเป็นค่า UTM x, y, และระดับความสูงทางระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL) ซึ่งจะมีการคำนวณมาจากค่า lat/long และ ความสูง ellipsoid จากเครื่อง GPS ร่วมกับ Earth Gravitational Model 1996 (EGM96)

img274

2. ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศแบบออร์โท

3. เส้นทางคมนาคม

4. ข้อมูลอื่นๆ เช่น แผนที่สภาพภูมิประเทศ 1:50,000

**DEM ได้มาจาก
1. ภาพคู่ Stereo

2. ข้อมูลจาก LIDAR

3. Contour Line + Spot Height

4. ดาวน์โหลดฟรีบนอินเตอร์เน็ต ได้แก่ SRTM (90 เมตร) และ GDEM (30 เมตร)

***RPC
1. ไฟล์ค่า Parameter ต่างๆ ที่จะนำมาใช้ใน Geometric Model ซึ่งจะมีติดมากับชุดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม

 

ที่มา : gi4u.wordpress.com