ดาวเทียม RADARSAT ดาวเทียมระบบเรดาร์จากประเทศแคนนาดา

ดาวเทียม RADARSAT 1 เป็นดาวเทียมของประเทศแคนาดา ได้ส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 เป็นดาวเทียมที่รับข้อมูลในช่วงคลื่นไมโครเวฟและมีระบบเครื่องมือหลายแบบเพื่อที่จะปรับความกว้างของภาพและความแยกชัดเชิงพื้นที่ มีวงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ การโคจรของดาวเทียมจะบันทึกภาพซ้ำที่เดิมทุก 24 วัน ดาวเทียม RADARSAT ทำการสำรวจโดยใช้ระบบ Synthetic Aperture Radar (SAR) ดาวเทียม RADARSAT มีเครื่องรับรู้บนดาวเทียม สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั่วโลก แม้ว่าในพื้นที่ไม่มีสถานีรับภาคพื้นดิน

คุณลักษณะจำเพาะของ RADARSAT 1 มีเครื่องรับรู้ทั้งหมด 7 ระบบ ได้แก่ Fine, Standard, Wide, ScanSAR Narrow, ScanSAR Wide, Extended High และ Extended Low โดยมีความละเอียดภาพตั้งแต่ 10-100 เมตร การรับ-ส่งสัญญาณมีโพลาไรเซชัน (Polarization) รหัสเป็นแบบ HH

 

ดาวเทียม RADARSAT-2

ดาวเทียม RADARSAT 2 เป็นดาวเทียมระบบแอ็กทิฟเชิงพาณิชย์ ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยยาน Soyuz จาก Baikonur cosmodme ของประเทศรัสเซียใน Kazakhstan ดาวเทียมดวงนี้มีสมรรถนะในการถ่ายภาพได้ทั้งซ้ายและขวาพร้อมกัน มีความจุของข้อมูลที่รับสูง และมีอุปกรณ์ตำแหน่งและความสูงของยานที่แม่นยำดาวเทียมนี้เป็นดาวเทียมที่รัฐบาลประเทศแคนาดาสร้างขึ้น โดยร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม บริษัท MacDonald, Det twiler and Associates Ltd (MDA) โดย MDA รับผิดชอบด้านการควบคุมดาวเทียมและสถานีรับภาคพื้นดิน

คุณลักษณะจำเพาะของ RADARSAT 2 มีเครื่องรับรู้ทั้งหมด 10 ระบบ โดยเพิ่มจาก RADASAT 1 มา 4 ระบบ ได้แก่ Ultra-Fine, Multi-Look Fine, Fine Quad-Pol และ Standard Quad-Pol โดยมีความละเอียดภาพตั้งแต่ 3-100 เมตร การรับ-ส่งสัญญาณมีทั้งโพลาไรเซชันเชิงเดี่ยว (Single polarization) หรือโพลาไรเซชันเชิงคู่ (Dual polarization) หรือ โพลาไรเซชัน 2 ชั้น (Quad polarization)

สทอภ. เริ่มรับสัญญาญจากดาวเทียม RADARSAT-2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้านการติดตามพื้นที่เกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยในปี 54 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมี การสำรวจทางการเกษตรและการใช้ที่ดิน การติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง การสำรวจแหล่งชุมชน สิ่งก่อสร้าง และการสำรวจคราบน้ำมันในทะเล เป็นต้น นอกจากนั้นการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT 2 แตกต่างจากดาวเทียม RADARSAT 1 คือ ดาวเทียม RADARSAT 2 จะมีความละเอียดของภาพดีขึ้น มีความสามารถถ่ายภาพได้ทั้งสองข้าง ไม่เสียเวลาในการโคจรมาที่เดิมอีก สามารถได้ภาพทันต่อเหตุการณ์

ที่มา : ตำราเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์