การตัดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมจากค่า pixel ตอนที่ 1

ในโปรแกรม envi มีวิธีการตัดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายวิธี ได้แก่ ตัดจากค่า pixel ตัดจากค่าพิกัด ตัดจากภาพ และตัดจากข้อมูล vector ต่างๆ ซึ่งปกติงานที่ทำจะนิยมตัดแบบภาพและตัด 1 – 2 ชิ้น เนื่องจากง่ายต่อการมองเห็นภาพและเลือกพื้นที่ติดด้านบนและด้านล่าง จะสร้างให้มี overlap กันก็ได้แล้วแต่ต้องการ แต่ในบางกรณีที่ต้องการตัดภาพหลายๆ ชิ้น เพื่อให้สามารถเก็บบันทึกลงแผ่น DVD ได้ ยกตัวอย่างเช่น ไฟล์ภาพขนาด 22 GB ก็ต้องแบ่งออกเป็น 6 ชิ้นๆ ละ 3.67 GB ก็พอดีกับแผ่น DVD แต่ละแผ่น ถ้ามีข้อมูล vector ก็สามารถเลือกและตัดได้ แต่ถ้าไม่มีก็คงต้องอาศัยการคำนวณตัดจากค่า pixel ซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร เพียงแต่ก็นำค่า pixel ทั้งแนวกว้างและยาวมาคำนวณ + – กันนิดหน่อย

1

2

4

3

จากการคำนวณตัดภาพ 6 ชิ้น แต่ละชิ้นสามารถมีค่า pixel ดังนี้
a = 1 – 14057 = 14057
= 1 – 19122 = 19122
b = 14058 – 28114 = 14057
= 1 – 19122 = 19122
c = 1 – 14057 = 14057
= 19123 – 38244 = 19122
d = 14058 – 28114 = 14057
= 19123 – 38244 = 19122
e = 1 – 14057 = 14057
= 38245 – 57366 = 19122
f = 14058 – 28114 = 14057
= 38245 – 57366 = 19122

ภาพที่ตัดได้แต่ละชิ้นก็จะมี pixel ต่อกันพอดี

5

6

 

ที่มา : gi4u.wordpress.com