การตัดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมจากค่า pixel ตอนที่ 2

ในตอนที่ 1 จะเป็นการตัดภาพๆ เดียวที่เป็นภาพ pan-sharpened (psp)อยู่แล้ว โดยใช้ค่า pixel แต่ในตอนที่ 2 นี้จะทำการตัดภาพ ms (ภาพสี) และภาพ pan (ขาว-ดำ) ให้มี pixel ตรงกัน คือจะทำการแยกตัดทีละภาพก่อน แล้วค่อยนำทั้ง 2 ภาพที่ได้หลังการตัด ไปทำ psp ในโปรแกรม highview ต่อไป

ในกรณีนี้จะเลือกใช้เมื่อต้องการข้อมูล psp ในพื้นที่เล็กๆ (ตามต้องการ) แต่ข้อมูลภาพต้นฉบับเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่มากๆ การที่จะมาทำ psp ก่อนแล้วมาตัดภาพในภายหลังคงไม่ใช่วิธีที่ดีนัก เพราะจะต้องเสียเวลาในการประมวลผล psp หลายชั่วโมง หรือบางที่ก็เป็นวัน ดังนั้น เราควรตัดภาพให้เล็กลงก่อนและทำ psp จะดีที่สุด เพราะใช้เวลาไม่ถึง 30 นาทีก็เสร็จแล้ว

วิธีการนี้ก็ทำในโปรแกรม envi เหมือนเดิม
1. เปิดภาพที่เป็น til ของทั้ง pan และ ms ขึ้นมาก่อน

78

2. ทำการคำนวณค่า pixel ให้ ms : pan เป็น 1 : 4 เช่น

ms 4257 x 54495

10

pan 17028 x 217980

9

แสดงว่าเป็น 1 : 4 กัน คือ นำค่า 4257 x 4 = 17028 และ 54495 x 4 = 217980

3. ไปที่เมนูใหญ่สุดของ envi และเลือก File — Save File As — TIFF/GeoTIFF
4. เลือก Spatial Subset ของภาพ ms ก่อน โดยใช้วิธีแบบ Image และลากขอบเขตให้ได้พื้นที่ตามต้องการ

11

5. จดค่า Samples และ Lines ของ ms ไว้ทั้ง 6 ตัว และทำการ Subset ข้อมูล ms

12

6. นำค่า Samples และ Lines ของ ms ในข้อที่ 5 มาคำนวณค่า Samples และ Lines ของ pan เพื่อจะใช้ในการ Spatial Subset ของ pan (ให้มีค่า pixel ของ ms และ pan ที่ตรงกัน สำหรับการนำไปทำ psp ต่อไป)

ms 1065 3192 2128
41724 43000 1277

pan (4ms)-3 4ms 4ms
(4×1065)-3 4×3192 4×2128
4257 12768 8512

(4×41724)-3 4×43000 4×1277
166893 172000 5108

7. ไปที่เมนูใหญ่สุดของ envi และเลือก File — Save File As — TIFF/GeoTIFF — เลือก Spatial Subset ของภาพ pan

8. ใส่ค่าที่คำนวณได้ลงไปทั้ง 6 ช่อง และทำการ Subset ข้อมูล pan

13

9. ข้อมูล ms (ข้อ 5) และข้อมูล pan (ข้อ 8) จะมี pixel ตรงกันและเป็นสัดส่วน 1 : 4 สามารถที่จะนำไปทำ psp ในโปรแกรม highview ได้

14

 

ที่มา : gi4u.wordpress.com