แผนที่ดิจิทัลระดับหมู่บ้าน เริ่มใช้แล้วที่ประเทศแทนซาเนีย

Tanzania-LIMAS-550x210

หมู่บ้าน Mtawatawa และ Litou เมือง Liwale ประเทศแทนซาเนีย ได้เริ่มนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่ดินและป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านสามารถตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของพวกเขาจากแผนที่ดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเป็นแผนที่ฐาน แผนที่นี้จะช่วยในการป้องกันการบุกรุกเผาพื้นที่เกษตรกรรมและลดการตัดไม้ทำลายป่า

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่มา : นิตยาสาร Geospatial World

ผู้แปล : พิณัฐ คำภีระ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *