“สีสัน..ฉัน..อวกาศ (Space and me)” อายุ 8 -11 ปี พ.ศ.2556

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี ในหัวข้อ สีสัน..ฉัน..อวกาศ (Space and me) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยที่จะนำเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม  APRSAF-20 ณ ประเทศเวียดนาม ได้เปิดรับภาพจากเยาวชนทั่วประเทศตั้งแต่วันวันที่ 1 กรกฎาคม – 5 กันยายน พ.ศ.2556และมีผู้สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 765 ภาพ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ได้มีการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งผลการตัดสินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ

ด.ช.กฤตภาส เพชรานนท์
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศ

ด.ญ.วิกาวี รัตตมณี
โรงเรียนดรุโณทัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช.สุรกิจ ยอดคำ
โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN