โครงการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

จัดโดย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ


หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้เล็งเห็นความสำคัญและต้องการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ สทอภ. ได้กำหนดจัดการแข่งขันโครงการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาการจัดทำสื่อโดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา และเผยแพร่สื่อต้นแบบไปยังกลุ่มเยาวชนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต
 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศในระดับมัธยมศึกษา
 3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ในด้านอื่นๆต่อไป
 4. เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนการสอนทางด้านภูมิศาสตร์
 5. เพื่อให้ได้สื่อภูมิสารสนเทศต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่เป็นสื่อที่ทุกโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ในห้องเรียนได้

 

เป้าหมาย

 1. สนับสนุนโครงการพัฒนาสื่อภูมิสารสนเทศจากทั่วประเทศ ปีละ 18 โครงการ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมในโครงการรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 100 คน
 2. สร้างเวทีการแข่งขันด้านสื่อภูมิสารสนเทศระดับเยาวชนและระดับชาติ ตลอดจนนำผลงานไปสู่เชิงสังคมต่อไป
 3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศให้แพร่หลายอันจะนำไปสู่การเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างแท้จริง

 

รูปแบบการแข่งขัน

การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 1. ระดับภูมิภาค
 • การแข่งขันในระดับภูมิภาคนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศได้สร้างสื่อการสอนทางด้านภูมิศาสตร์ ในรูปแบบคลิปวีดีโอความยาว 5-10 นาที โดยไม่จำกัดเนื้อหา และส่งสื่อไปยัง สทอภ. และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 แห่ง
 • การคัดเลือกรอบแรก คณะกรรมการในแต่ละศูนย์จะต้องคัดเลือก 3 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละศูนย์ฯ ในการเข้ารับการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ ด้วยโปรแกรม Google Earth และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ สทอภ. เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับเงินสนับสนุนการสร้างสื่อทีมละ 3,000 บาท
 1. ระดับประเทศ
 • การคัดเลือกรอบที่ 2 หลังจากฝึกอบรมแล้วแต่ละทีมต้องกลับไปพัฒนาสื่อภูมิสารสนเทศและเทคนิคการนำเสนอต่างๆ เพื่อให้สื่อมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และต้องส่งกลับมาที่ สทอภ. เพื่อให้กรรมการคัดเลือก ตัดสิน โดยจะตัดสินเลือกเพียง 10 ทีม ที่จะได้เข้าสู่รอบการแข่งขันระดับประเทศต่อไป
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 ทีมหรือโรงเรียน ต้องนำเสนอสื่อภูมิสารสนเทศบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธรอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อฯ 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.น้อม งามนิสัย (ผู้เชี่ยวชาญภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย), นางสาวสุธีรา ทันสมัย (หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมทรูปลูกปัญญา ออน ทัวร์), ดร.ฐนิตา เสือป่า (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน สทอภ.) และ นางสาวธัญลักษณ์ เอี่ยมณรงค์ฤทธิ์ (นักวิชาการเผยแพร่ สทอภ.) โดยมีผลการตัดสินดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม HAO HUG KHON KAEN โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
ผลงานสื่อฯ “ภัยพิบัติธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ทีม Super TWK Gen 2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ผลงานสื่อฯ “เชียงรายประตูสู่อาเซียน”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ทีม Sukinovski โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร
ผลงานสื่อฯ “เส้นทางสายไหม”

 

รางวัลทีม Top Vote ได้แก่ ทีม Smog โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานสื่อฯ “ปัญหาหมอกควัน”

 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Yorwor Nebula โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
ผลงานสื่อฯ “วิกฤตการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก”

รางวัลการแข่งขัน

 • ระดับภูมิภาค ทุนผลิตสารคดี 18 ทีมที่ผ่านรอบแรก รางวัล ละ 3,000 บาท
 • ระดับประเทศ
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนผลิตสื่อฯ 50,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนผลิตสื่อฯ 30,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทุนผลิตสื่อฯ 20,000 บาท
  • รางวัลทีมยอดนิยม ทุนผลิตสื่อฯ 10,000 บาท

 

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN