ข้อสังเกต ข้อมูลภาพถ่ายฯ แสดงไม่ครบ ที่ Georeferencing

เคยสงสัยมาหลายครั้งว่า ทำไมเวลาเปิดข้อมูลภาพถ่ายฯ ใน ArcMap แล้ว จำนวนข้อมูลภาพใน Table of Content (TOC) กับที่ Drop Down List ในส่วน Georeferencing มีจำนวนไม่เท่ากัน

ยกตัวอย่างเช่น เปิดข้อมูลภาพใน TOC ทั้งหมด 4 ภาพ แต่ Georeferencing จะแสดง 1 หรือ 3 ภาพ

TOC = 4 ภาพ แต่ Georeferencing  = 1 ภาพ163_1

TOC = 4 ภาพ แต่ Georeferencing  = 3 ภาพ
163_2

พอมาตรวจสอบที่ระบบพิกัด ทำให้รู้ว่าข้อมูลภาพทั้งหมด มีระบบพิกัดไม่เท่ากัน นั่นคือ 3 ภาพบน เป็นระบบพิกัดแบบ UTM ส่วน 1 ภาพล่างเป็นระบบพิกัดแบบ GCS ถ้าเราเลือกเปิดข้อมูลภาพไหนขึ้นมาก่อน Georeferencing จะจำค่าพิกัดของข้อมูลภาพนั้นๆ และแสดงรายการใน Drop Down List เฉพาะข้อมูลภาพที่มีระบบพิกัดที่ได้มีการจำไว้ โดยจะไม่นำข้อมูลภาพที่มีระบบพิกัดอื่นมาแสดงในรายการ ดังในตัวอย่าง ภาพแรกเปิดข้อมูลภาพแบบ GCS ก่อน ทำให้มองเห็นใน Drop Down List เพียง 1 ภาพ และ ภาพที่ 2 เปิดข้อมูลภาพแบบ UTM ก่อน ทำให้มองเห็นใน Drop Down List เท่ากับ 3 ภาพ

163_3

ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้ข้อมูลภาพถ่ายฯ ที่เปิดใน TOC สามารถแสดงได้ทั้งหมดใน Drop Down List ของ Georeferencing จะต้องทำข้อมูลภาพถ่ายฯ ให้มีระบบพิกัดเดียวกันทุกภาพ

TOC = 4 ภาพ แต่ Georeferencing  = 4 ภาพ163_4

ที่มา : gi4u.wordpress.com

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN