Generate TFW ด้วยการใช้ listgeo

วิธีการง่ายๆ ในการสร้าง file tfw เมื่อมีข้อมูลภาพที่เป็น Geotiff หลายๆ file

คำสั่งที่ใช้คือ   listgeo -tfw inputfilename.tif

ถ้าจะให้คำนวณแบบวนลูป ก็ใช้ for {8645ed30ebfee2716765f004cf3f74a8c4ef5e59d5d4d4ef1cf40763c4bdb1fe}i in (*.tif) do listgeo -tfw {8645ed30ebfee2716765f004cf3f74a8c4ef5e59d5d4d4ef1cf40763c4bdb1fe}i แค่นี้เองเป็นไงบ้างง่ายไหม

listgeo

 

ที่มา : geo2ass.wordpress.com

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN