การนำเข้าและส่งออกข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่อง GPS

วิธีการนี้จะนำไปใช้นำเข้าและส่งออกข้อมูลที่เราได้จัดทำไว้แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าจะนำเข้าทีละจุดก็คงจะช้าในกรณีที่มีปริมาณจุดจำนวนมาก วิธีการนี้น่าจะสะดวกสบายที่สุด เพียงแต่ต้องมีอุปกรณ์และโปรแกรม ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่อง GPS แบบนำหน, สาย Data Link แบบ USB, โปรแกรม DNRGarmin, และข้อมูลจุด

gar11

gar12

gar13

gar151

 

เอกสารคู่มือการส่งออกข้อมูล GIS จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่อง GPS

เอกสารคู่มือการน้ำเข้าข้อมูล GIS จากเครื่อง GPS ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ที่มา : gi4u.wordpress.com

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN