การตัดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายตำบล

การตัดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายตำบล โดยใช้โปรแกรม ArcGIS

1. Shapefile ตำบลซ้อนทับกับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต
11

2. สร้าง Model Builder

21

3. ผลลัพธ์ที่ได้

31

 

ที่มา : gi4u.wordpress.com/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN