ข้อสังเกตของการ Merge ข้อมูล Vector

ครั้งก่อนเคยอธิบายถึงวิธีการ Union และ Merge ที่มีความแตกต่างกันทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงพื้นที่และตารางคำอธิบาย ครั้งนี้มานำเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางคำอธิบายของวิธีการ Merge ที่ว่าจริงๆ แล้วการกำหนดชื่อฟิลด์ (Field Name) และโครงสร้างของฟิลด์ (Data Type) ก็มีความสำคัญที่จะทำให้ได้ข้อมูลตามต้องการหรือไม่

ผมได้ทำการทดลอง โดยการสร้าง 3 ชั้นข้อมูล (A สีแดง B สีเขียว และ C สีน้ำเงิน) ที่จะนำมา Merge กันpic1

 

โดยเลือกใช้ข้อมูลในตารางคำอธิบายที่แตกต่างกันในการ Merge แต่ละรอบ ซึ่งมีทั้งหมด 5 รอบ (5 แบบ) ได้แก่ ชื่อฟิลด์ และโครงสร้างของฟิลด์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองมีดังนี้

รอบที่ 1
ชั้นข้อมูล A มีฟิลด์ชื่อ house เป็น string ขนาด 10 ตัวอักษร
ชั้นข้อมูล B มีฟิลด์ชื่อ house เป็น string ขนาด 10 ตัวอักษร
ชั้นข้อมูล C มีฟิลด์ชื่อ house เป็น string ขนาด 10 ตัวอักษร

pic12

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการ Merge ได้ชั้นข้อมูลใหม่ ABC มีฟิลด์ชื่อ house เป็น string ขนาด 10 ตัวอักษร ฟิลด์เดียวซึ่งมีข้อมูลเรียงต่อกัน

pic2

รอบที่ 2
ชั้นข้อมูล A มีฟิลด์ชื่อ house เป็น string ขนาด 10 ตัวอักษร
ชั้นข้อมูล B มีฟิลด์ชื่อ house_n เป็น string ขนาด 10 ตัวอักษร
ชั้นข้อมูล C มีฟิลด์ชื่อ house_na เป็น string ขนาด 10 ตัวอักษร

pic22

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการ Merge ได้ชั้นข้อมูลใหม่ ABC มี 3 ฟิลด์แยกออกจากกัน
ข้อมูลของ A มีฟิลด์ชื่อ house เป็น string ขนาด 10 ตัวอักษร
ข้อมูลของ B มีฟิลด์ชื่อ house_n เป็น string ขนาด 10 ตัวอักษร
ข้อมูลของ C มีฟิลด์ชื่อ house_na เป็น string ขนาด 10 ตัวอักษร
ในการใช้งานคงต้องเลือกใช้ฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งเป็นหลักและคำนวณค่าจาก 2 ฟิลด์ที่เหลือเข้ามาใส่

pic3

รอบที่ 3
ชั้นข้อมูล A มีฟิลด์ชื่อ house เป็น string ขนาด 10 ตัวอักษร
ชั้นข้อมูล B มีฟิลด์ชื่อ house เป็น string ขนาด 15 ตัวอักษร
ชั้นข้อมูล C มีฟิลด์ชื่อ house เป็น string ขนาด 20 ตัวอักษร

ไม่มีผลลัพธ์ของการ Merge เนื่องจากโปรแกรมคำนวณไม่ได้

pic4

 

รอบที่ 4
ชั้นข้อมูล A มีฟิลด์ชื่อ house เป็น string ขนาด 10 ตัวอักษร
ชั้นข้อมูล B มีฟิลด์ชื่อ house เป็น integer ขนาด 10 ตัวอักษร
ชั้นข้อมูล C มีฟิลด์ชื่อ house เป็น double ขนาด 10 ตัวอักษร (integer 8 ตัวอักษร และ ทศนิยม 2 ตัวอักษร)

ไม่มีผลลัพธ์ของการ Merge เนื่องจากโปรแกรมคำนวณไม่ได้

pic5

รอบที่ 5
ชั้นข้อมูล A มีฟิลด์ชื่อ house เป็น string ขนาด 5 ตัวอักษร
ชั้นข้อมูล B มีฟิลด์ชื่อ house เป็น integer ขนาด 10 ตัวอักษร
ชั้นข้อมูล C มีฟิลด์ชื่อ house เป็น double ขนาด 15 ตัวอักษร (integer 13 ตัวอักษร และ ทศนิยม 2 ตัวอักษร)

ไม่มีผลลัพธ์ของการ Merge เนื่องจากโปรแกรมคำนวณไม่ได้

pic6

สรุปผลลัพธ์
ในการ Merge ข้อมูล vector ควรกำหนดชื่อและโครงสร้างของฟิลด์ในตารางคำอธิบายข้อมูลของแต่ละชั้นข้อมูลให้เหมือนกันทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมามีความถูกต้องมากที่สุด หรือไม่ก็ควรมีโครงสร้างของฟิลด์ของที่เหมือนซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการคำนวณฟิลด์อื่นๆ เข้ามารวมด้วย นอกเหนือจาก 2 กรณีนี้จะทำให้เกิดค่า ERROR ! เนื่องจากโปรแกรมคำนวณค่าไม่ได้

ที่มา : gi4u.wordpress.com/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN