เอกสารคำศัพท์หลายภาษา Release 3 (Multi-Lingual Glossary of Terms) ตามมาตรฐาน ISO/TC 211

Multi-Lingual Glossary cover

ในการทำงานทางด้านภูมิสารสนเทศนั้นมีอุปสรรคมากมายหลายประการ อย่างที่เราทราบกัน แต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของภาษาที่ส่วนมากคำศัพท์จะมาเป็นภาษาอังกฤษ ยิ่งมาจากต่างสำนักต่างสถาบันกันแล้ว บางทีเจอคำๆเดียวกันแต่เรียกไม่เหมือนกัน ใช้เวลานานกว่าจะปรับความเข้าใจกันได้ เพื่อสร้างมาตราฐานคำศัพท์ทางด้านภูมิสารสนเทศ จิสด้าจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำศึกษา ค้นคว้า แปลและเรียบเรียงคำศัพท์และคำนิยามด้านภูมิสารสนเทศ ขึ้นโดยอ้างอิงจากเอกสาร “ISO/TC211 Multi Lingual Glossary of Terms : MLGT ชุดที่ 3 (Release 3)”

เอกสารดังกล่าวฯได้รวบรวมคำศัพท์และคำนิยามด้านภูมิสารสนเทศไว้เป็นภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มบำรุงรักษาคำศัพท์ Terminology Maintenance Group : TMG) ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการวิชาการที่ 211 ขององค์การ มาตรฐานสากล (ISO/TC211) วัตถุประสงค์เพื่อสามารถให้นักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษาทางด้านภูมิสารสนเทศได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศพร้อมทั้งการนำมาตรฐานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

สำหรับในส่วนงานการแปลเป็นภาษาไทยนั้น จิสด้าได้ให้การสนับสนุนคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการรวบรวมและเรียบเรียงโดยอ้างอิงจากคำแนะนำจากคณะทำงานกลุ่ม TMG โดยตรงและแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นพื้นฐานของการนำมาซึ่งความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของคำศัพท์ภาษาไทย โดยเฉพาะ ที่เกี่ยวกับงานมาตรฐานของ ISO/TC211 ซึ่งประเทศไทยจะต้องทำการศึกษามาตรฐานตาม ISO/TC211 ต่อไป อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่การพัฒนาเป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการในเรื่องคำศัพท์และคำนิยามทางด้านภูมิสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ และจะเป็นเอกสารเผยแพร่ในกิจกรรม Outreach ของกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI)  ได้ต่อไป

ผลจากความร่วมมือ แปลและเรียบเรียงในครั้งนี้ ทำให้ได้เอกสารคำศัพท์หลายภาษา Release 3 (Multi-Lingual Glossary of Terms) แปลฉบับภาษาไทย เคียงคู่กับฉบับภาษาอังกฤษ ที่ใช้เป็นต้นแบบในการแปล ด้วยคำศัพท์จำนวน 252 คำ

Link

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN