การแสดงข้อมูลตารางในหลายมิติด้วย Pivot Table

ตารางข้อมูลมาตรฐานที่เราคุ้นเคยกันดีจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ แถว (Row) และ คอลัมน์ (Column) หากมองในเรื่องการนำเสนอข้อมูลก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อน จนยากที่จะทำความเข้าใจ แบบว่าเห็นตารางแล้วเข้าใจทันที่ว่าคืออะไร เช่น ตารางข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะประกอบไปด้วย 6 คอลัมน์ มีจำนวน 1,086 แถว

pic21

เราจะเห็นว่าใน แถวที่ 3 ต.ทุ่งพระ มีพื้นที่นาข้าว ประมาณ 82 ไร่

และในแถวที่ 11 ต.ทุ่งพระ มีพื้นที่ปลูกไม้สัก ประมาณ 18 ไร่

แต่จริงๆ แล้ว มีข้อมูลในหลายแถวในคอลัมน์ที่มีข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เช่น

แถวที่ 2, 11, … ต.ทุ่งพระ มีพื้นที่ปลูกอ้อย ประมาณ ? ไร่

แถวที่ 4, 7, 8, 10, … ต.ทุ่งพระ มีพื้นที่ปลูกไม้ผลผสม ประมาณ ? ไร่

ซึ่งถ้าเราต้องการที่จะดูว่าในแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีกี่ประเภท รวมเป็นพื้นที่เท่าไร และอยู่ในขอบเขตตำบล อำเภอ และจังหวัดอะไรบ้าง การจะมานั่งนับและคำนวณทีละแถวก็คงไม่ใช่วิธีการที่ดีมากนัก ดังนั้น Pivot Table จะสามารถช่วยเราได้ โดย Pivot Table เป็นฟังก์ชั่นการทำงานหนึ่งในโปรแกรม Microsoft Office : Excel ซึ่งมีวิธีการใช้งานที่ง่าย

วิธีการใช้งานมีดังนี้

1. เปิดตารางข้อมูลใน Excel

2. ไปที่ Pivot Table

pic11

3. เลือกการแสดงผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลใน Sheet ใหม่ หรือ Sheet เดิม ในที่นี้เลือกแสดงใน Sheet ใหม่

pic31

4. องค์ประกอบของ Pivot Table

pic4

5. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการ โดยนำมาใส่ใน ป้ายชื่อแถว, ป้ายชื่อคอลัมน์, ค่า

pic5

6. สามารถเลือกการแสดงค่าสถิติข้อมูล

pic6

7. สลับและเพิ่มคอลัมน์

pic7

pic8

แหล่งที่มา : https://gi4u.wordpress.com

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN