แนะนำ Quantum GIS Browser

ในโปรแกรม QGIS 1.8 นี้จะมีส่วนของโปรแกรมหลักอยู่ 2 ส่วน Quantum GIS Desktop และ Quantum GIS Browser โดย Quantum GIS Browser ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นแรกที่พึ่งมีมาใน 1.8 ซึ่งยังมีความสามารถไม่มากนัก และถ้าเปรียบเทียบกับโปรแกรมทางฝั่ง ESRI แล้ว

Quantum GIS Desktop เท่ากับ ArcMap

Quantum GIS Browser เท่ากับ ArcCatalog (แต่ความสามารถยังแตกต่่างกันมาก)

Quantum GIS Browser จะทำหน้าที่ในการดูข้อมูลอย่างง่าย, จัดการ Map Service, สร้าง Shapefile, และกำหนดค่าพิกัดให้กับชั้นข้อมูล ซึ่งสามารถทำได้ทั้งข้อมูล Vector และ Raster

ภาพรวมโปรแกรม หน้าต่างทางด้านซ้ายแสดงไฟล์ประเภทต่างๆ ที่สามารถเรียกดูได้ง่ายทั้ง Base File, Geodatabase, และ Map Service ส่วนหน้าต่างทางด้านขวาแสดงรายละเอียดต่างๆ ของชุดไฟล์คล้ายกับการแสดงบน Window Explorer

pic14

ดู Metadata ของ Shapefile

pic15

ดูตัวอย่างข้อมูล Shapefile

pic16

ดูตารางข้อมูล Shapefile

pic17

ดู Metadata ของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต

pic18

ดูตัวอย่างของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต

pic19

แหล่งที่มา : https://gi4u.wordpress.com

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN