ข้อสังเกตเกี่ยวกับ Boundary ของภาพ

การดู boundary ของข้อมูลภาพดาวเทียมโดยใช้ software  FWtools ใช้คำสั่ง

gdalinfo filename.tif จะเห็นได้ว่า boundary ของภาพ Upper Left คือ 265148.637 E 560130.326 N  (1)

ส่วน การดูด้วย software PCI ให้เปิดภาพขึ้นมาเลือก tab> file  Click ขวา ที่ภาพเลือก Properties ดูที่ Projection จะเห็นได้ว่าค่า Upper left มีค่าเท่ากัน คือ 265148.637 E 560130.326 N (2)

แต่หากดูที่ file นามสกุล tfw file ซึ่งติดมากับ TIff file คือ ESRI World file format การเปิดโดยใช้ text editor เช่น Notepad หรือ Editplus เปิดจะเห็นได้ว่ามีค่าอยู่ 6 ค่า คือ (3)

1. ค่า Pixel size แกน x

2. ค่า การหมุนของภาพไปจากแกน y

3. ค่า การหมุนของภาพไปจากแกน x

4. ค่า Pixel size แกน y

5. ค่า Easting coordinate ของจุดกึ่งกลาง pixel ของภาพซ้ายบน

6. ค่า Northing coordinate ของจุดกึ่งกลาง pixel ของภาพซ้ายบน

จะเห็นได้ว่า ค่าที่อ่านได้จาก tfw file ค่า 5 และ 6 จะไม่ใช่ค่าพิกัด Upper left ของภาพจริงๆ แต่จะเป็นค่าพิกัดจุดกึ่งกลางของ pixel ของภาพซ้ายบน แตกต่างจากการอ่านของ gdalinfo และ PCI ซึ่งจะ shift อยู่ ครึ่ง pixel ดังนั้นโปรดระวังในการนำไปใช้งานด้วย

boundary-1

ที่มา : https://geo2ass.wordpress.com

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN