สทอภ. กับการให้บริการข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลางเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลกและสภาพอากาศรายชั่วโมง ตอนที่ 1

สทอภ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อความต่อเนื่องในการบริการภูมิสารสนเทศ สำหรับการประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลกและสภาพอากาศรายชั่วโมง โดยได้ให้บริการข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง ได้แก่กลุ่มดาวเทียม NOAA, AQUA/MODIS, TERRA/MODIS, Metop และ MTSAT ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2552

และในปัจจุบันมีดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพดวงใหม่ๆ ขึ้นสู่วงโคจร สทอภ. จึงติดตั้งระบบรับสัญญาณและผลิตข้อมูลเพิ่มเติม ณ สทอภ. ศรีราชา เพื่อให้บริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาตรฐานและข้อมูลแบบเพิ่มค่า (Value Added) จากดาวเทียมวงโคจรผ่านขั้วโลก (Polar Orbit) ได้แก่ดาวเทียม NOAA-18, 19, AQUA/MODIS, TERRA/MODIS, Suomi-NPP และดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า (Geo-stationary) ได้แก่ดาวเทียม COMS เพื่อสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการภัยพิบัติ การจัดทำแบบจำลองประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในภาพรวมของประเทศ และการตรวจสอบปริมาณไอน้ำในอากาศ เป็นต้น

ปัจจุบัน สทอภ. ได้เผยแพร่การบริการนี้แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการ ผ่านเว็บไซต์ http://eo.gistda.or.th:8090 โดยขอสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ E-mail: userservice@gistda.or.th หรือโทร 02-141-4559 / 089-204-6936

1

ระบบสืบค้นและบริการผลิตภัณฑ์ข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง

 และในวันนี้มาดูกันนะครับว่า ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ Geo-stationary มีอะไรกันบ้าง          ในปัจจุบันข้อมูลดาวเทียมจากระบบ Geo-stationary ที่ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์มีเพียง 1 ดวงคือดาวเทียม COMS ; Communication Ocean and Meteorological Satellite ซึ่งเป็นดาวเทียมของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีรอบการถ่ายภาพทุกๆ 15 นาที โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ 2 ระดับ ได้แก่

ข้อมูลระดับ L1B จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

 1. Visible
 2. Infrared1
 3. Infrared2
 4. Shortwave Infrared
 5. Water Vapor
 6. Composite
 7. Enhanced Infrared

ข้อมูลระดับ L2 จำนวน 13 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

 1. CLD : Cloud Detection
 2. SST : Sea Surface Temperature
 3. LST : Land Surface Temperature
 4. TPW : Total Precipitation Water
 5. FOG : Fog Detection
 6. AI : Aerosol Index
 7. AOD : Aerosol Optical Depth
 8. AMV_IR1 : Atmospheric Motion Vector Infrared1
 9. CLA : Cloud Analysis
 10. CSR : Clear Sky Radiance
 11. INS : Insolation or Surface Irradiance
 12. OLR : Outgoing Longwave Radiation
 13. UTH : Upper Precipitable Water

2

แล้วครั้งหน้ามาติดตามกันนะครับว่า ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการในระบบดาวเทียมวงโคจรผ่านขั้วโลก (Polar Orbit) มีอะไรบ้าง

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/coms-1

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN