รายละเอียดภาพ (Spatial Resolution)

คำศัพท์อย่างหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากในการนำข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหรือข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไปใช้งานคือ Resolution (Spatial Resolution) หรือ รายละเอียดภาพ ซึ่งจะกำหนดเป็นตัวเลขในหน่วย เซนติเมตร หรือ เมตร ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม WorldView-2 มีรายละเอียดภาพ 50 เซนติเมตร ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5 มีรายละเอียดภาพ 30 เมตร เป็นต้น

ความหมายของรายละเอียดภาพดังกล่าว สามารถอธิบายได้ง่ายๆ ก็คือ วัตถุอะไรก็ตาม (บนพื้นโลก) ที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 x 50 เซนติเมตร ดาวเทียม WorldView-2 สามารถมองเห็นได้เป็น 1 จุดภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (เมื่อนำข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม WorldView-2 มาเปิดในโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ และขยายภาพให้เป็นเห็นเป็น จุดภาพ หรือ Pixel)

ขยายภาพที่ มาตราส่วน 1:4,000 เห็นวัตถุต่างๆ ได้ชัดเจน

171_1

ขยายภาพที่ มาตราส่วน 1:1,000 วัตถุต่างๆ เริ่มแตกเป็นจุดภาพ (Pixel)

171_2

ขยายภาพที่ มาตราส่วน 1:100 วัตถุต่างๆ จะแตกเป็นจุดภาพ (Pixel) ที่แสดงถึงขนาดจุดภาพ หรือ Resolution

171_3-2

ซึ่งวัตถุที่ดาวเทียม WorldView-2 สามารถจะมองเห็นได้ เช่น รถยนต์ บ้าน ต้นไม้ ตึก อาคาร โดยวัตถุเหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่า 50 x 50 เซนติเมตร แต่ ลูกไก่ ลูกแมว แก้วน้ำ หนังสือ ดาวเทียม WorldView-2 ไม่สามารถจะมองเห็นได้ เพราะมีขนาดเล็กกว่า 50 x 50 เซนติเมตร ยกตัวอย่างเช่น ต้นไม้ที่มีทรงพุ่มกว้าง 1 x 1 เมตร ดาวเทียม WorldView-2 ก็จะมองเห็นได้จำนวน 2 x 2 Pixel หรือ 4 Pixel เป็นต้น

ข้อมูลภาพถ่าย ที่มีรายละเอียดภาพ เป็นตัวเลข จำนวนน้อยๆ จะให้รายละเอียดของวัตถุบนพื้นโลกที่ชัดเจนมากขึ้น ในปัจจุบัน ข้อมูลภาพถ่ายจาก UAV มีรายละเอียดภาพ 5 – 10 เซนติเมตร ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ มีรายละเอียดภาพ 10 – 100 เซนติเมตร และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม มีรายละเอียดภาพ ตั้งแต่ 30 เซนติเมตร จนถึง 1 กิโลเมตร

ยกตัวอย่าง รายละเอียดภาพของดาวเทียม Landsat-5 เพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวอย่าง ซึ่งมีรายละเอียดภาพ 30 เมตร  นั่นก็คือ วัตถุอะไรก็ตาม (บนพื้นโลก) ที่มีขนาดใหญ่กว่า 30 x 30 เมตร ดาวเทียม Landsat-5 สามารถมองเห็นได้เป็น 1 จุดภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (เมื่อนำข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-5 มาเปิดในโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ และขยายภาพให้เป็นเห็นเป็น จุดภาพ หรือ Pixel)

ขยายภาพที่ มาตราส่วน 1:10,000 เห็นวัตถุต่างๆ ได้ชัดเจน

171_4

ขยายภาพที่ มาตราส่วน 1:25,000 วัตถุต่างๆ เริ่มแตกเป็นจุดภาพ (Pixel)

171_5

ขยายภาพที่ มาตราส่วน 1:4,000 วัตถุต่างๆ จะแตกเป็นจุดภาพ (Pixel) ที่แสดงถึงขนาดจุดภาพ หรือ Resolution

171_61

ซึ่งวัตถุที่ดาวเทียม Landsat-5 สามารถจะมองเห็นได้ เช่น กลุ่มของชุมชนเมือง พื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ โดยวัตถุเหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่า 30 x 30 เมตร แต่ รถยนต์ บ้าน ต้นไม้ ตึก อาคาร (ที่แยกเป็นหลังๆ) ดาวเทียม Landsat-5 ไม่สามารถจะมองเห็นได้ เพราะมีขนาดเล็กกว่า 30 x 30 เมตร

เมื่อเปรียบเทียบ การขยายภาพของดาวเทียม WorldView-2 และ Landsat-5 ที่มาตราส่วน 1:4,000 เหมือนกัน จะพบว่ามองเห็นขนาดของวัตถุได้แตกต่างกัน ตามรายละเอียดภาพของดาวเทียมนั้นๆ

 ที่มา : https://gi4u.wordpress.com/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN