การสร้าง Web Map Application อย่างง่ายโดยใช้ QGIS2WEB

QGIS เป็นหนึ่งในโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศที่มีคนนิยมใช้งานเป็นอย่างมากในกลุ่มของโปรแกรมฟรีแบบรหัสเปิด ที่มีการพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 2.14 ซึ่งมีเครื่องมือและ Plugins ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาหลายอย่าง

Plugins ที่มีความน่าสนใจหนึ่งคือ QGIS2WEB ที่สามารถนำข้อมูลภูมิสารสนเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชั้นข้อมูล ถนน ทางน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน จุดสำรวจภาคสนาม หรือข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม มาจัดทำเป็น Web Map Application อย่างง่ายได้ ที่ช่วยแปลงข้อมูลภูมิสารสนเทศในเครื่องของตัวเองให้กลายเป็นโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่สามารถใช้ Browser ในการเปิดแสดงเป็นแผนที่ขึ้นมา โดยสามารถนำโฟลเดอร์หรือไฟล์นี้ไปเปิดที่เครื่องไหนก็ได้ ขอแค่มี Browser ซึ่งไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถเปิดแผนที่ขึ้นมานำเสนอได้

วิธีการจัดทำ Web Map Application ในโปรแกรม QGIS มีดังนี้

1. เปิดโปรแกรม QGIS

2. เปิดชั้นข้อมูลที่ต้องการนำเสนอเป็น Web Map Application และจัดทำสัญลักษณ์ (อย่างง่าย) ตามต้องการ

qgis1

3. เปิดส่วนติดตั้ง Plugins

qgis2

4. ค้นหาและติดตั้ง QGIS2WEB

qgis3

5. กดใช้งาน QGIS2WEB และกำหนดค่าการนำเสนอแผนที่ เช่น การเลือกแสดงชั้นข้อมูล เปิด Popup แสดงรายละเอียดชั้นข้อมูล กำหนดที่เก็บโฟลเดอร์ Web Map Application กำหนดเครื่องมือต่างๆ และเลือกแผนที่ฐาน เป็นต้น

6. เมื่อกำหนดค่าต่างๆ ได้ตามต้องการแล้วให้กด Export

qgis4

7. Web Map Application จะแสดงขึ้นมาบน Browser

qgis5

8. ย่อ/ขยาย แผนที่ และวัดระยะทาง

qgis6

9. กดเลือก Popup แสดงรายละเอียดข้อมูล

qgis7

10. เปิด/ปิด ชั้นข้อมูล

qgis8

11. ชุดโฟลเดอร์และไฟล์ทั้งหมดของ Web Map Application จะเก็บไว้ตามโฟลเดอร์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสามารถสำเนาหรืออ้างอิงที่อยู่ข้อมูลเพื่อไปนำเสนอในเครื่องอื่นๆ ได้ตามต้องการ นอกจากนั้นไฟล์ข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยใช้ความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม ซึ่งจะทำให้ Web Map Application มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

qgis9

ที่มา : https://gi4u.wordpress.com/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN