กษัยการของดิน

ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำการศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิเคราะห์ดัดแปลงจากสมการการสูญเสียดิน (USLE)

A = RKLSCP

โดยที่ A = การสูญเสียดิน (ตัน/เฮกแตร์/ปี)

R = ปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝน

K = ปัจจัยความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน

LS = ปัจจัยความลาดชัน และความยาวของความลาดชัน

C = ปัจจัยพืชพรรณที่ปกคลุมดิน

P = ปัจจัยการป้องกันการพังทลายของดิน

กำหนดคุณลักษณะปัจจัยแต่ละชนิดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อันประกอบด้วย ปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝน (R) ปัจจัยความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน (K) ปัจจัยความลาดชัน และความยาวของความลาดชัน (LS) ปัจจัยพืชพรรณปกคลุมดิน (C) และปัจจัยการป้องกันการพังทลายของดิน (P) ชั้นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและแสดงดังตาราง โดยมีขั้นตอนการศึกษาพอสังเขปดังภาพ

ตารางแสดงรายการข้อมูลในการศึกษา

008

ภาพแสดงขั้นตอนการศึกษา ที่มา : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2549)
ภาพแสดงขั้นตอนการศึกษา
ที่มา : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2549)
ภาพแสดงพื้นที่เสี่ยงต่อกษัยการ ที่มา : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2549)
ภาพแสดงพื้นที่เสี่ยงต่อกษัยการ
ที่มา : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2549)

ที่มา : ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN