การประกวดภาพวาด

Careers-in-Space_Final_1_

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี ในหัวข้อ “Careers in Space” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยที่จะนำเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-22 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ได้เปิดรับภาพจากเยาวชนทั่วประเทศตั้งแต่วันวันที่ 1 มิถุนายน – 2 ตุลาคม พ.ศ.2558 มีเยาวชนที่สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 531 ภาพ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ได้มีการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งผลการตัดสินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1

รางวัลชนะเลิศ     เด็กหญิงเกิดกาญจน์ กุลพัทธ์คุณานนท์     อายุ 10 ปี   โรงเรียนเทพนารี

2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     เด็กหญิงจิราพัชร โมบขุนทด     อายุ 11 ปี   โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)

3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     เด็กหญิงอภิชญา อนันตกุล   อายุ 10 ปี โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญาวัดใหญ่อินทาราม

 

button1      button

 

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN