การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

1. ด้านการใช้ที่ดิน และเกษตรกรรม

2. ด้านป่าไม้

3. ด้านภัยพิบัติ

4. ด้านโรคระบาดวิทยา

5. แผนที่จัดเก็บภาษี

6. การจัดการชายฝั่งทะเล

7. การประยุกต์เพื่อสาธารณูปโภค

8. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet GIS)

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN