การประยุกต์ใช้เพื่อติดตามพายุไต้ฝุ่นในประเทศไทย

ดังเช่น ผลการศึกษาของ Prukpitikul, S., Buakaew, V., and Kesdech W. (2006) ได้ติดตามการเคลื่อนตัวของพายุไต้ฝุ่น 3 ลูก คือ Linda, Muifa and Tropical storm washi โดยผสมผสานการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับข้อมูลการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล แสดงดังภาพ

ภาพแสดงตัวอย่างลักษณะการติดตามพายุไต้ฝุ่น ที่มา : Prukpitikul, S., Buakaew, V., and Kesdech W. (2006)
ภาพแสดงตัวอย่างลักษณะการติดตามพายุไต้ฝุ่น
ที่มา : Prukpitikul, S., Buakaew, V., and Kesdech W. (2006)

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN