การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่คุ้มครองเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อแสดงเขตคุ้มครองเกษตรกรรม โดยมีสมมติฐานว่าพื้นที่ดินดีน้ำดี และพื้นที่ที่รัฐได้สร้างสาธารณูปโภคแล้ว และอยู่นอกเขตอนุรักษ์ข้อมูลนำเข้าได้แก่ ชั้นข้อมูลผังเมือง ชั้นข้อมูลป่าอนุรักษ์ ชั้นข้อมูลคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้นข้อมูลชลประทาน และชั้นข้อมูลความเหมาะสมของดิน ซึ่งมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังภาพ

ภาพแสดงขั้นตอนการศึกษาพื้นที่คุ้มครองเกษตรกรรม
ภาพแสดงขั้นตอนการศึกษาพื้นที่คุ้มครองเกษตรกรรม

หมายเหตุ * ชั้นข้อมูลที่ในการวิเคราะห์/ ศึกษา

Class 1 = พื้นที่คุ้มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 1 (เหมาะสมมาก)

Class 2 = พื้นที่คุ้มครองเกษตรกรรมชั้นที่ 2 (เหมาะสมปานกลาง)

ที่มา : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2549)

วิธีการนี้ได้ใช้ฟังก์ชันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้แก่ ยูเนียนเลือกใหม่ และอินเตอร์เซกชัน และแสดงผลในรูปแบบแผนที่ดังภาพ และคำอธิบายตามตาราง

001

ภาพแผนที่แสดงพื้นที่คุ้มครองเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาพแผนที่แสดงพื้นที่คุ้มครองเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา : ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN