บันทึกนักสำรวจ ที่ 008 การเกิด “มอหินขาว” และ “หินโขลงช้าง”

Mohinkaow 3d

โลกของเรามีการปรับสมดุลอยู่ตลอดเวลา “มอหินขาว” ก็หนึ่งในประติมากรรมธรรมชาติที่ทำให้เห็นว่า แม้หินอันแข็งแกร่งก็ยังสู้แรงกัดกร่อนจาก ลม ฝน และแสงแดดไม่ได้ อีกปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวคือ “ทำเลที่ตั้ง” ภาพนี้ทำให้เรารู้ว่า ทั้ง มอหินขาว และ กลุ่มหินโขลงช้าง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเนินที่อยู่ใกล้หน้าผา ส่งผลให้ได้รับอิทธิพลการกัดเซาะจากลมและฝนนั้น แรงกว่าสถานที่อื่นๆ จนเหลือเป็นรูปร่างให้เราเห็นในปัจจุบัน และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในภาคอีสานบ้านเรา

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN