บันทึกนักสำรวจ ที่ 009 “อุทยานแห่งชาติไทรทอง”

Taithong np

ตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาพังเหย มีลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูงต่ำหลายลูกเรียงรายสลับซับซ้อน มีระดับความสูงตั้งแต่ 300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถึงสูงสุดที่ยอดเขาพังเหย 1,008 เมตร ในช่วงที่เทือกเขาวางตัวตามแนวเหนือใต้ จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ผาพ่อเมือง ผาหำหด ผาเพลินใจ ผาอาทิตย์อัสดง ตามลำดับ และเขาพังหยยังเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของลำห้วยโป่งขุนเพชร ลำห้วยเชียงทา ลำห้วยแย้ ลำห้วยยาง ล้ำน้ำเจา ลำน้ำเจียง ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำชีอีกด้วย

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN