บันทึกนักสำรวจ ที่ 010 “ภูเขาหินตะกอน”

Korat001

ณ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา มีทิวเขาอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นขอบเขตกั้นระหว่างจังหวัดลพบุรี และถือเป็นขอบของภาคอีสานเช่นกัน ลักษณะภูเขาทอดตัวยาวตามแนวเหนือใต้หากมองด้วยสายตาปกติอาจไม่เห็นข้อมูลบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในภูเขาลูกนี้ แต่หากสังเกตให้ดีบนภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตภาพนี้ ร่องรอยบนภูเขาฝั่งจังหวัดลพบุรีจะปรากฏลักษณะของชั้นหินเป็นชั้นๆ แตกต่างจากเขาทางฝั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ค่อนข้างราบเรียบเสมอกันตลอดแนวเขา ซึ่งภูเขาลูกนี้ก็คือภูเขาหินตะกอนที่เกิดจากสะสมของตะกอนทีละชั้น ใช้เวลานับล้านๆปีจนเกาะตัวกันแน่นกลายเป็นหินชั้นแล้วชั้นเล่า ก่อนที่จะถูกดันให้เอียงไปทางทิศตะวันออกและกลายเป็นภูเขาหินตะกอนสูงตระหง่านดังเช่นปัจจุบัน

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN