พื้นที่ป่าไม้

ในการวิเคราะห์ป่าไม้ได้ทำการตีความจากภาพถ่ายจากดาวเทียม และสร้างฐานข้อมูล นำเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตรวจสอบภาคสนาม และแสดงสถิติที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการใช้ และแสดงสารสนเทศอย่างง่าย

ภาพแสดงพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย
ภาพแสดงพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย

ตารางแสดงพื้นที่ป่าไม้แยกตามประเภท พ.ศ. 2543

005

ที่มา : ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN