ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS)

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS)

1. บทนำ

  • ระบบดาวเทียมจีพีเอส (GPS system)
  • คลื่นสัญญาณจากดาวเทียมจีพีเอส

2. ระบบพิกัดและพื้นหลักฐาน (Coordinate systems and Datum)

  • ระบบพิกัด
  • พื้นหลักฐาน

3. วงโคจรดาวเทียม (Satellite orbits)

4. สมการค่าสังเกตจีพีเอส (GPS observation equations)

5. ค่าคลาดเคลื่อนในข้อมูลจีพีเอส (GPS observation errors)

  • ค่าคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม
  • ค่าคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
  • ค่าคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของสัญญาณ
  • ค่าคลาดเคลื่อนอื่นๆ

6. การรังวัดหาค่าพิกัดด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Coordinate surveying using GPS)

7. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาตำแหน่งด้วยจีพีเอส (Mathematical models for GPS positioning)

8. การประมวลผลข้อมูลจีพีเอส (GPS data processing)

9. การปรับแก้โครงข่าย (Network adjustment)

10. แนวโน้มและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบดาวเทียมนำหนของโลก (Trends and applications of Global Navigation Satellite System technology)

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN