ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)

1. ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information data)

2. ระบบนำเข้าข้อมูล (Data input system)

3. การแปลงข้อมูล (Transformation) โดยการแปลงเป็นเลข (Digitization)

4. การนำเข้าข้อมูลแบบเชิงเส้น (Vector data input)

5. การนำเข้าข้อมูลแรสเตอร์ (Raster data input)

6. ตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลจากแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม (Example of map and satellite inputs)

7. การจัดเก็บและการแก้ไขข้อมูล (Data storage and editing)

8. การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ (Map output)

9. ข้อมูล (Data)

10. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

11. ความผิดพลาดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Error in GIS)

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN