วงโคจรดาวเทียม (Satellite orbits)

การประยุกต์ใช้จีพีเอสนั้นขึ้นอยู่กับการคำนวณวงโคจรของดาวเทียมอย่างมาก ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดกับวงโคจรของดาวเทียมจะมีผลโดยตรงกับค่าพิกัดที่ได้จากเครื่องรับสัญญาณจีพีเอสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการหาตำแหน่งแบบจุดเดี่ยว ในกรณีของการหาตำแหน่งแบบสัมพัทธ์ ค่าคลาดเคลื่อนจากวงโคจรของดาวเทียมจะมีผลต่อค่าความถูกต้องของค่าพิกัดที่ได้รับในขนาดที่น้อยลงมาก

ข้อมูลวงโคจรดาวเทียมจีพีเอสนั้นถูกบรรจุอยู่ในข้อมูลนำหน (Navigation message) ที่ถูกส่งมาจากตัวดาวเทียม ที่เรามักเรียกว่า อีฟิเมอริสดาวเทียม (Broadcast ephemeris) ซึ่งค่าความถูกต้องของตำแหน่งดาวเทียมจากอีฟิเมอริสดาวเทียมจะอยู่ระหว่าง 1-2 เมตร ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการค่าความถูกต้องของตำแหน่งดาวเทียมที่สูงก็สามารถเลือกใช้ข้อมูลวงโคจรดาวเทียมความละเอียดสูง (Precise orbit) ที่ถูกคำนวณโดย International GPS Service (IGS) ตาราง แสดงค่าความถูกต้องของตำแหน่งดาวเทียมที่คำนวณได้จากข้อมูลวงโคจรดาวเทียมแบบต่างๆ

ารางค่าความถูกต้องของตำแหน่งดาวเทียมที่คำนวณจากข้อมูลวงโคจรดาวเทียมแบบต่างๆ (IGS, 2006)
ารางค่าความถูกต้องของตำแหน่งดาวเทียมที่คำนวณจากข้อมูลวงโคจรดาวเทียมแบบต่างๆ (IGS, 2006)

รายละเอียดของขั้นตอนการคำนวณตำแหน่งดาวเทียมจากข้อมูลนำหนสามารถหาอ่านได้จาก เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ (2549)

 

ที่มา : ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN