แผนที่จัดเก็บภาษี

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ยังไม่ได้พัฒนาให้สามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างครบถ้วนเนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการการจัดเก็บภาษี และขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้จัดทำระบบแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

การจัดทำระบบแผนที่ภาษี

1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

2) สำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย

3) นำเข้าข้อมูลสู่ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลเชิงพิกัดได้แก่ พื้นที่แปลงที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และตำแหน่งที่ตั้งป้าย ขอบเขตการปกครอง เส้นทางคมนาคม ประเภทการใช้ที่ดิน และแหล่งน้ำ เป็นต้น

4) วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลด้วยระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี โดยการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ และแสดงผลของข้อมูลตามรูปแบบรายงานการเสียภาษี

ภาพแสดงรูปลักษณ์ของโปรแกรมแผนที่ภาษีเชิงเลข TAX MAP 2.5
ภาพแสดงรูปลักษณ์ของโปรแกรมแผนที่ภาษีเชิงเลข TAX MAP 2.5

งานวิจัยนี้ได้ทำโปรแกรมแสดงข้อมูลแผนที่เชิงเลข และการเรียกเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในระดับท้องถิ่นสำหรับเทศบาล ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล โปรแกรมนี้พัฒนาจาก Microsoft visual basic ร่วมกับโปรแกรม Map object เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งจัดเก็บระบบฐานข้อมูล Access โปรแกรมรับข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Geo-Tiff และข้อมูลพิกัดในรูปของ .shp ที่ได้จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โปรแกรมนี้มีเมนูที่ใช้ในการจัดการด้านฐานข้อมูล การเข้าชำระภาษี การแก้ไขข้อมูล จัดทำรายการแจ้งการชำระภาษีจัดทำรายงานภาษีรายได้ประจำปี และใบเสร็จรับเงิน และมีไอคอน ใช้จัดการเกี่ยวกับแผนที่ โดยสามารถย่อ ขยายค้นหา และเรียกดูรายละเอียดข้อมูล

ที่มา : ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN