การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ (Map output)

การนำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ของระบบสารสนเทศ ในรูปแบบของแผนที่เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันเนื่องจากมีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้กับการทำแผนที่ (Computer assisted cartography) โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทำให้กิจกรรมทั้งสองนี้มีส่วนเอื้อประโยชน์แก่กันและกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้นอกจากนั้นยังเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของนักแผนที่ (Cartographer) จนสามารถที่จะประมวลผลข้อมูลสารสนเทศด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องอย่างไม่เคยมีมาก่อน ผลลัพธ์ที่ได้สามารถแสดงผลในรูปแบบของรายงาน ตาราง หรือแผนที่เฉพาะทาง (Thematic map) ที่มีความละเอียด ถูกต้องและสวยงาม โดยเสียค่าใช้จ่ายในราคาที่ย่อมเยากว่าในอดีตเป็นอันมาก อย่างไรก็ตามการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนที่จำเป็นที่จะต้องระลึกอยู่เสมอว่าแผนที่ที่นำเสนอจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ รายละเอียด สัญลักษณ์ที่ใช้ และลักษณะของการนำเสนอ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ในที่สุด

ภาพแผนที่การใช้ที่ดินของจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2548 แปลจากข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 5 ที่มา : สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาพแผนที่การใช้ที่ดินของจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2548 แปลจากข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 5
ที่มา : สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ที่มา : ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN